12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy nie dla wszystkich pracowników

W dniu 23 października 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, która ustanawia dzień 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy. W dniu 26 października 2018 r. Senat RP wprowadził do przedmiotowej ustawy poprawki, które w dniu 7 listopada 2018 r. zostały przyjęte przez Sejm. W dniu 7 listopada 2018 r. Prezydent RP podpisał przedmiotową ustawę. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Ustawa przyjęta w pierwotnym brzmieniu przez Sejm, przewidywała, że w dniu 12 listopada 2018 r. nie będą obowiązywały zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305 i 650). Senat RP wprowadził jednak poprawki w tym zakresie i skreślił te postanowienia. Intencją wprowadzenia tej poprawki było zagwarantowanie, że w poniedziałek 12 listopada 2018 r. będzie obowiązywał zakaz handlu.

 

Wskazać jednak należy, że obowiązywanie zakazu handlu w dniu 12 listopada 2018 r. nie jest takie oczywiste. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta nie zawiera bowiem odrębnej definicji święta, a w zakresie nieuregulowanym odsyła do Kodeksu pracy. Z kolei Kodeks pracy odsyła do ustawy z dnia 18 stycznia 1951 (tj. z dnia 19 grudnia 2014 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 90) o dniach wolnych od pracy. Ustawa o dniach wolnych od pracy nie wymienia dnia 12 listopada 2018 r. Mimo wątpliwości co do obowiązywania zakazu handlu w tym dniu, Państwowa Inspekcja Pracy stoi na stanowisku, że dzień 12 listopada 2018 r. jest objęty zakazem handlu.

 

Ustawa o Święcie Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości wprowadza również dodatkowe szczególne regulacje dotyczące:

 

  1. udzielania w dniu 12 listopada 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej, udzielanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które mają być udzielone w tym dniu w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, według zaplanowanej na ten dzień kolejności (art. 3);
  2. zapewnienia dostępności w dniu 12 listopada 2012 r. aptek ogólnodostępnych, które zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, są obowiązane zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy (art. 3).

W związku z tym, że dzień 12 listopada 2018 r. został ustanowiony świętem, należy pamiętać o regulacji art. 15110 Kodeksu Pracy, który wymienia szereg przypadków, w których praca jest dopuszczalna w niedziele i święta, m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, przy niezbędnych remontach, przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób, przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w gastronomii, zakładach hotelarskich.

 

Wszystkim osobom świadczącym pracę w dzień 12 listopada 2018 r. przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100%  wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

 

W przypadkach nieobjętych wskazanymi powyżej wyjątkami, pracodawcy nie mogą zobowiązać pracowników do świadczenia pracy w dniu 12 listopada 2018 r. Takie zobowiązanie stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone karą grzywny w wysokości od tysiąca do 30 tysięcy złotych.

 

Święto ustanowione w dniu 12 listopada 2018 r. obniża wymiar czasu pracy w listopadzie 2018 r. o 8 godzin.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk-Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^