Aktualny status pracowniczy i pobytowy cudzoziemców spoza EU (EOG) w Polsce

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego urzędy, w tym urzędy wojewódzkie, zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów.

 

Przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców zwracają się o wyjaśnienie sytuacji tych pracowników, którym w najbliższym czasie upływają terminy zezwoleń pracowniczych oraz pobytowych, w szczególności terminy dla:

 

  • oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji;
  • zezwoleń na wykonywanie pracy,
  • zezwoleń na pobyt czasowy (w tym tzw. zezwoleń jednolitych, regulujących łącznie uprawnienie do pobytu i pracy na terytorium RP),
  • wiz krajowych i Schengen.

Informujemy, iż w aktualnym projekcie specustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada się m.in. wprowadzenie przepisów przedłużających uprawnienia pobytowe cudzoziemców (oraz pracownicze w ramach pozwolenia jednolitego). Projektowane przepisy przedłużają termin na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy w sytuacjach, gdy termin ten upływałby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Termin ma ulec przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania odpowiednio stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

W wyżej opisanym przedłużonym okresie biegu terminu na złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy przebywanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalne. Należy jednak pamiętać o złożeniu wniosku przed upływem przedłużonego terminu, gdyż przekroczenie przedłużonego terminu spowoduje, że pobyt cudzoziemca w kraju zostanie uznany za nielegalny.

 

Opisane powyżej regulacje prawne będą miały zastosowanie również do wniosków o:

 

  1. przedłużenie wizy krajowej i Schengen;
  2. udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  3. udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
  4. o udzielenie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  5. o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowane przepisy pomijają jednak kwestię biegu terminów na złożenie wniosku o zezwolenie na pracę i przedłużenie zezwolenia na pracę oraz wniosków o wydanie zezwolenia na pracę składanych w okresie wykonywania pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanych do ewidencji. W aktualnej sytuacji dochowanie ustawowych terminów na złożenie ww. wniosków może być niemożliwe, a brak regulacji prawnej, spowoduje konieczność odsunięcia od pracy tych osób, których uprawnienia pobytowe lub pracownicze wygasły.

 

Do aktualnej treści projektu specustawy zgłoszone zostały zastrzeżenia, w których zwrócono uwagę na opisane problemy – na bieżąco śledzimy proces legislacyjny i będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach w tym zakresie w projekcie „tarczy antykryzysowej”, a także o ostatecznym brzmieniu przepisów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji o aktualnie obowiązujących oraz planowanych regulacjach prawnych prosimy o kontakt z dr. Bogusławem Książkiem, boguslaw.ksiazek@keller.pl; tel. +48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^