Czy w Polsce będą funkcjonowały alimenty natychmiastowe?

Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada reformę prawa rodzinnego – jej główne założenia to alimenty natychmiastowe, egzekwowanie prawa rodzica do kontaktu z dzieckiem oraz ochrona dzieci przed przemocą.

 

Zmiany dotyczące kwestii alimentów zapoczątkowała nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstwa niealimentacji uregulowanego w art. 209 KK, która weszła w życie 31 maja 2017 r. miała na celu poprawienie skuteczności egzekwowania zobowiązań alimentacyjnych. Aktualnie nie trzeba już wykazywać, iż niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego przez dłużnika miało charakter „uporczywy”. Wprowadzono kryterium wielkości zadłużenia wynoszące w stosunku do powstałych zaległości równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo jeżeli są to świadczenia inne niż okresowe to opóźnienie w zaległym świadczeniu wynosić musi co najmniej 3 miesiące, aby spełnione były przesłanki przestępstwa niealimentacji. Założenia nowelizacji zostały spełnione, gdyż jak podaje się znacząco spadła liczba osób uchylających się od zobowiązań oraz wzrosła ściągalność alimentów do państwowego Funduszu Alimentacyjnego.

 

Aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada, iż planuje podjąć się dalszego reformowania kwestii związanych z funkcjonowaniem rodziny. Wprowadzone mają zostać alimenty natychmiastowe, których przyznanie trwać ma kilka dni. Procedura uzyskiwania alimentów natychmiastowych ma być prosta i wszczynać się ją będzie przez złożenie pozwu na gotowym formularzu. Wysokość alimentów będzie ustalana na podstawie ustalonych zasad – jednakowych dla wszystkich, co jednak nie wyklucza ubiegania się  w dalszej kolejności o wyższe alimenty w zwykłym postępowaniu. Ponadto planowane jest wsparcie rodzica, któremu utrudniane są kontakty z dzieckiem. Osobie, która te kontakty utrudnia przydzielony ma być kurator, w dalszej kolejności nałożona ma być kara pieniężna, a ostatecznie poszkodowany rodzic będzie mógł złożyć wniosek do prokuratora, który będzie miał możliwość nałożenia na utrudniającego kontakty okresu próby. Co więcej sprawy o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej wszczynane mają być z urzędu.

 

Proponowane zmiany mają na celu dobro dziecka – jak najszybsze zapewnienie należnych mu alimentów, zwiększenie ochrony jego prawa do kontaktów – zarówno z jednym, jak i z drugim rodzicem oraz sprawne reagowanie instytucji państwowych, aby chronić bezpieczeństwo dziecka. Kwestią otwartą pozostaje kiedy zmiany miałyby wejść w życie i czy sprostają one oczekiwanym efektom.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^