Zagraniczny podpis elektroniczny obecnie nie pomoże w złożeniu dokumentów sprawozdawczych

W związku z koniecznością sporządzania dokumentów sprawozdawczych – sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki – w formie elektronicznej, a także opatrywania ich podpisami elektronicznymi wszystkich osób zobowiązanych do ich podpisania, zgodnie z ustawą o rachunkowości, należy podjąć próbę odpowiedzi na pytania, czy dokumenty podpisane w taki sposób: po pierwsze honorowane będą przez polskie sądy rejestrowe; po drugie czy będzie istniała techniczna możliwość załączenia dokumentów podpisanych w ten sposób do wniosku do KRS lub zgłoszenia do RDF?

 

Wskazać należy, że kwestie związane z uznawaniem podpisów elektronicznych reguluje obowiązujące od 1 lipca 2016 r., Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS).

 

Jednym z podstawowych celów Rozporządzenia eIDAS było jest zniesienie – przynajmniej w przypadku usług publicznych – istniejących barier w transgranicznym stosowaniu środków identyfikacji elektronicznej stosowanych w państwach członkowskich w celu uwierzytelniania, a także ustanowienie pewnych warunków dotyczących tego, które środki identyfikacji elektronicznej muszą być uznawane i w jaki sposób należy notyfikować systemy identyfikacji elektronicznej.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 Rozporządzenia eIDAS kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach członkowskich. Powyższe oznacza, że kwalifikowany podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie wydanym w jednym państwie członkowskim, jest uznawany za kwalifikowany podpis elektroniczny we wszystkich pozostałych państwach. Zatem, teoretycznie osoba, która uzyskała kwalifikowany podpis np. w Republice Federalnej Niemiec, może bez problemu podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokumenty i składać je w różnego rodzaju urzędach czy instytucjach publicznych.

 

Do uznawania unijnych podpisów kwalifikowanych stosowane są listy zaufania, które przekazują systemom informatycznym informacje o statusie usługodawców oraz usług. Zgodnie z art. 22 ust.1 Rozporządzenia eIDAS, każde państwo członkowskie sporządza, prowadzi i publikuje zaufane listy zawierające informacje dotyczące kwalifikowanych dostawców usług zaufania, za których jest ono odpowiedzialne, wraz z informacjami dotyczącymi świadczonych przez nich kwalifikowanych usług zaufania.

 

Jak wskazywało Ministerstwo Cyfryzacji, w informacji zamieszczonej na jego stronie internetowej wkrótce po wejściu w życie Rozporządzenia eIDAS – „takie listy zaufania powinny być wykorzystywane przy weryfikacji podpisów do ustalenia czy dane centrum certyfikacji świadczy usługi kwalifikowane. Ministerstwa i urzędy, które posiadają w swoich systemach mechanizmy weryfikacji podpisów elektronicznych powinny zapewnić, aby były one w stanie obsłużyć tzw. listy TSL  – Trusted Services Status List (czyli także z innych krajów członkowskich”.

 

Zaufane listy są opublikowane na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/.

 

Niestety, dotychczasowe funkcjonowanie systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującego składanie wniosków do KRS lub zgłoszeń do RDF, wskazuje na to, że system teleinformatyczny, jak i cała nowelizacja ustawy o KRS nie zostały dopasowane do Rozporządzenia eIDAS. Pozostało jednak jeszcze kilka miesięcy do momentu, w którym rozpocznie się składanie dokumentów sprawozdawczych za kolejny rok obrotowy. Możliwe, że do tego czasu, system teleinformatyczny przestanie odbiegać od postanowień powszechnie obowiązującego prawa. Niemniej jednak, kwalifikowany podpis elektroniczny wydany w innym państwie członkowskim przez instytucję zaufaną, widniejącą na liście zaufania, jest ważny na terytorium Polski.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk-Kaczmarekadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^