Opłata roczna za użytkowanie wieczyste w dobie pandemii

Wśród rozwiązań mających na celu ograniczenie skutków utraty płynności finansowej przez przedsiębiorców w tych trudnych czasach, przewidziano instrumenty mające służyć zmniejszeniu obciążeń wynikających z zawartych umów użytkowania wieczystego. Szczególne rozwiązania w tym zakresie wprowadzono tzw. Tarczą 4.0, tj. ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

 

Odroczenie terminu płatności

 

Co do zasady, użytkownicy wieczyści są zobowiązani do wnoszenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

 

Wychodząc naprzeciw użytkownikom wieczystym, ustawodawca w ramach Tarczy dokonał przesunięcia ustawowego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r. Przedłużenie terminu płatności jest bezwarunkowe i dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Skorzystanie z wydłużonego terminu nie wymaga składania żadnego dodatkowego wniosku w sprawie – należy po prostu dokonać zapłaty do 31 stycznia 2021 r.

 

Wydłużenie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste dotyczy także sytuacji, gdy pierwotnie termin zapłaty został ustalony z właściwym organem na dzień wcześniejszy niż 31 marca każdego roku.

 

 

Możliwość proporcjonalnego zmniejszenia opłaty

 

Szczególne rozwiązanie przewidziano w stosunku do podmiotów użytkujących wieczyście nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Jeżeli u takich użytkowników wieczystych nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, należna za 2020 r. opłata z tytułu użytkowania wieczystego podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii z powodu COVID-19. Warunkiem skorzystania z takiej preferencji jest:

 

  • zgłoszenie wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem przedłużonego terminu do wniesienia opłaty, tj. 31 stycznia 2021 r.
  • brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

W ramach zgłoszenia, podmiot, który chce skorzystać z proporcjonalnego zmniejszenia opłaty, musi złożyć oświadczenie o wystąpieniu spadku obrotów w wysokości określonej w art. 15jc ust. 1 specustawy, w następstwie wystąpienia COVID-19; niezaleganiu w regulowaniu ww. zobowiązań; wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej; a także powinien przedstawić informacje dotyczące wnioskodawcy, prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o otrzymanej pomocy publicznej.

 

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a właściwy organ może zażądać od wnioskodawcy przedstawienia w terminie 30 dni dokumentów potwierdzających spełnienie przesłanek warunkujących udzielenie ulgi.

 

Przypominamy, że stan zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 został wprowadzony na terenie naszego kraju 13 marca 2020 r. W dniu 20 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego zastąpiono stanem epidemii, który obowiązuje do dziś. Oznacza to, że na dzień publikacji niniejszego artykułu, opłata za użytkowanie wieczyste za 2020 r. może zostać pomniejszona o około 60%.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Anną Curkowicz – anna.curkowicz@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^