Grunty rolne w mieście – nadchodzi rewolucja

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw. Najistotniejszą zmianą jest wyłączenie stosowania przepisów ustawy do gruntów położonych w granicach administracyjnych miast.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, przez nieruchomość rolną należy rozumieć nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne. Kodeks cywilny definiuje natomiast w art. 461 nieruchomość rolną (grunt rolny) jako nieruchomość, która jest lub może być wykorzystywana do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

 

Ustawa przewiduje (w art. 3) prawo pierwokupu nieruchomości rolnej w rozumieniu tej ustawy dla dzierżawcy spełniającego warunki określone w przepisach ustawy, a w przypadku braku uprawnionego dzierżawcy lub niewykonania przez niego prawa pierwokupu, prawo pierwokupu dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Mając na uwadze powyższe, prawo pierwokupu nie będzie przysługiwało w stosunku do gruntów rolnych w rozumieniu tej ustawy, które położone są w granicach administracyjnych miast.

 

Umożliwione zostanie także swobodne zbywanie nieruchomości rolnych nabytych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez najemców domów, lokali mieszkalnych i budynków gospodarczych, stanowiących tzw. „grunty niezbędne”, ogródki przydomowe, a także gruntów położonych w granicach administracyjnych miast oraz nieruchomości rolnych stanowiących stawy rybne.

 

Projekt dotyczy również złagodzenia ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, innego rodzaju rozszerzenia katalogu przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, a także skrócenia z 10 do 5 lat okresu, przez który nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość oraz okresu, przez który nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom. Projekt przewiduje także rozszerzenie katalogu przypadków uprawniających do nabycia nieruchomości rolnych bez potrzeby ubiegania się o uzyskanie zgody Dyrektora Generalnego KOWR, przykładowo o przypadki nabycia nieruchomości rolnych w toku postępowania egzekucyjnego i upadłościowego.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowskąadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^