Doręczenia elektroniczne na podstawie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych

18 listopada 2020 r. uchwalona została ustawa o doręczeniach elektronicznych stanowiąca pewne novum w zakresie sposobu doręczeń dokumentów w obrocie gospodarczym i w administracji. Przepisy tej ustawy będą wchodzić w życie stopniowo aż do 1 października 2029 r. Poniżej w skrócie przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące nadchodzących zmian, które w szczególności są istotne dla przedsiębiorców.  

 

 

Baza adresów elektronicznych

 

Ustawa przewiduje utworzenie nowego rejestru publicznego – bazy adresów elektronicznych, przeznaczonego do ujawniania adresu do doręczeń elektronicznych podmiotów korzystających z takich doręczeń. W bazie adresów elektronicznych zamieszczone zostaną wszystkie adresy do doręczeń.

 

W odniesieniu do obowiązku posiadania adresu do doręczeń elektronicznych, daty wejścia w życie tego obowiązku w odniesieniu do różnych podmiotów przedstawiają się następująco:

 

  • z dniem 1 października 2021 r. – przepisy obligujące profesjonalnych pełnomocników, a także przedsiębiorców wpisanych do KRS, do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych;
  • z dniem 1 października 2026 r. – przepisy obligujące przedsiębiorców wpisanych do CEIDG do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.

 

 

Doręczenie elektroniczne

 

Ustawa znajdzie zastosowanie do doręczenia korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi, a także w relacji podmiotów publicznych z podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Wprowadzenie nowych rozwiązań zmieni tradycyjny sposób wymiany korespondencji wymagającej potwierdzenia jej nadania lub odbioru (listy polecone). Doręczenie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego będzie wywierać skutek prawny równoważny do tradycyjnego doręczenia korespondencji.

 

 

Usługa hybrydowa

 

Do świadczenia publicznej usługi doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej obowiązany będzie operator wyznaczony. W okresie przejściowym, czyli do dnia 31 grudnia 2025 r., obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z ustawy powierzone zostały operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczcie Polskiej.

 

Usługa hybrydowa będzie stanowić uzupełnienie podstawowej usługi doręczenia elektronicznego zapewniająca podmiotom publicznym wysyłkę korespondencji w postaci elektronicznej również w kontaktach z osobami wykluczonymi cyfrowo lub osobami, które na wymianę korespondencji w postaci elektronicznej nie są jeszcze gotowe. Osoby te otrzymają możliwość odbierania korespondencji w postaci papierowej. Korespondencja nadawana w ten sposób będzie przesyłana w formie elektronicznej, a następnie przekształcana w formę papierową za pomocą zautomatyzowanej linii wydruków, pakowania i kopertowania. Usługa ta będzie świadczona przez operatora wyznaczonego.

 

 

Okres przejściowy

 

W przepisach intertemporalnych przewidziano m.in. że do dnia 30 września 2029 r. wykorzystywane będą zarówno elektroniczne skrzynki podawcze, dotychczas funkcjonujące na ePUAP, jak i „nowe” skrzynki doręczeń podmiotów publicznych.

 

W okresie przejściowym utrzymane zostaną dotychczasowe potwierdzenia otrzymania korespondencji w postaci urzędowych poświadczeń odbioru, przy jednoczesnym nadaniu umocowania prawnego, wprowadzanym przedmiotową ustawą, dowodom doręczenia i dowodom otrzymania. Do momentu dostosowania elektronicznych skrzynek podawczych urzędowe poświadczenie będzie równoważne dowodowi otrzymania. Dotychczasowe konta osób fizycznych w ePUAP będą zapewniać możliwość składania podań i wniosków w ramach usług online świadczonych przez podmioty publiczne, do czasu ich dostosowania do nowego rozwiązania.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowskąmagdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^