Droższe postępowania sądowe

Niedawno pisaliśmy o ustawie nowelizującej Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa nowelizująca zmieniła nie tylko przepisy dotyczące postępowania sądowego, ale również przepisy Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany dotyczące kosztów sadowych wejdą w życie już 21 sierpnia 2019 roku. Nowe przepisy bezpośrednio lub pośrednio zwiększą koszty postępowania sądowego.

 

Zmienione zostały m.in. zasady ustalania wysokości opłaty za wniesie powództwa w sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 20.000 zł. Zmiany zwiększą wysokość opłaty sądowej w większości takich spraw, bowiem polegają one na zastąpieniu opłaty stosunkowej, stanowiącej 5% wartości przedmiotu sporu, opłatą stałą, uzależnioną od tego, w jakim przedziale kwotowym mieści się wartość przedmiotu sporu w danej sprawie – jeśli wartość przedmiotu sporu w naszej sprawie nie wyniesie dokładnie 4.000 zł, 10.000 zł, 15.000 zł lub 20.000 zł, to za wniesienie pozwu zapłacimy więcej niż według starych przepisów.

 

Nie zmieniono zasady ustalania wysokości opłaty za wniesie powództwa w sprawach o prawa majątkowe, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 20.000 zł, i dalej jest to opłata stosunkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu sporu. Z uwagi na zmianę maksymalnej wysokości tak ustalonej opłaty stosunkowej ze 100.000 zł do 200.000 zł, stosowanie nowych przepisów spowoduje zwiększenie kosztów powództwa w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 2.000.000 zł.

 

Powyższe zmiany wpływają również na wysokość opłaty od innych pism niż pozew, m.in. na opłatę od: apelacji i zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania.

 

Nowością jest również to, że zamiast opłaty stałej od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, która dotychczas wynosiła 40 zł lub 300 zł, będziemy musieli uiścić 1/5 kwoty, jaką w danej sprawie uiszczalibyśmy za wniesienie pozwu. Opłaty będą więc co do zasady wyższe niż dotychczas. Wyjątkiem będą sprawy, gdzie wartość przedmiotu nie będzie przekraczać 4.000 zł oraz w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu mieścić się będzie w zakresie pomiędzy 20.001 zł a 30.000 zł – ponieważ w przypadku tych spraw opłaty będą niższe lub takie same jak dotychczas.

 

Ustawodawca nałożył w nowych przepisach obowiązek uiszczania opłaty stałej w kwocie 100 zł od wniosków o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, które dotychczas były bezpłatne. Warto mieć jednak na uwadze, że gdy wniesiemy środek zaskarżenia, to uiszczona przez nas opłata od wniosku o uzasadnienie będzie podlegała zaliczeniu na poczet opłaty od środka zaskarżenia.

 

Nowością będzie opłata stała wynosząca 100 zł od wniosku o wezwanie na rozprawę świadka, biegłego lub strony. Opłata ta będzie pobierana jedynie w sprawach gospodarczych i tylko w przypadku, gdy wniosek złożymy po zatwierdzeniu planu rozprawy. W przypadku konieczności zarządzenia przymusowego sprowadzenia świadka, pobierana będzie dodatkowo opłata w kwocie 200 zł.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – dominik.zaleski@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^