Kiedy nasze roszczenia ulegną przedawnieniu na podstawie nowych, krótszych terminów?

Jak wskazywaliśmy na łamach poprzedniego Newslettera, na mocy ustawy nowelizującej Kodeks cywilny (ustawa z dnia 13 kwietnia 2018  r. Dz.U. z 2018 nr 1104) uległy skróceniu terminy przedawnienia do 6 lat w przypadku ogólnego terminu przedawnienia oraz termin przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem sądu/ugodą. Ponadto stało się zasadą, że bieg terminu przedawnienia będzie kończyć się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego w przypadku terminów przedawnienia wynoszących dwa lata i więcej. Nowe terminy przedawnienia zaczęły obowiązywać już od 9 lipca 2018 r.

 

Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, podstawową kwestią będzie ustalenie terminu przedawnienia roszczeń, które powstały przed wejściem w życie nowelizacji czyli przed dniem 9 lipca 2018 r. i do tego dnia się nie przedawniły.

 

Podstawową zasadą będzie stosowanie nowych reguł przedawnienia (art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej). W ustawie przewidziano jednak kilka wyjątków.

 

 

Wyjątek I

 

Jeżeli zgodnie z nowymi przepisami Kodeksu cywilnego termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, wówczas bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

 

Zatem, aby ustalić, kiedy upłynie termin naszego roszczenia, konieczne będzie ustalenie terminu przedawnienia według zasad dotychczasowych, następnie ustalenie terminu przedawnienia zgodnie z przepisami nowelizującymi i porównanie obu tych terminów.

 

 

Wyjątek II

 

Szczególny przepis intertemporalny zaproponowano w odniesieniu do roszczeń przysługujących konsumentom. Do przysługujących konsumentom roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie nowelizacji i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia. Zatem, w przypadku roszczeń konsumentów, których termin przedawnienia określa się zgodnie z art. 118 lub 125 § 1 KC, termin przedawnienia będzie nadal wynosił 10 lat.

 

 

Wyjątek III

 

W art. 5 ust. 4 ustawy nowelizującej unormowano zagadnienia dotyczących skutku przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, w przypadku gdy przed wejściem w życie ustawy roszczenie to uległo przedawnieniu, ale nie zgłoszono zarzutu przedawnienia (gdyż np. wierzyciel nie wszczął jeszcze postępowania). W takim przypadku do przedawnionego roszczenia znajdą zastosowanie nowe przepisy. Oznacza to, że po wejściu w życie ustawy przedawnienie takiego roszczenia będzie brane przez sąd pod uwagę bez względu na zarzut pozwanego (art. 117 § 2(1) KC), przy czym sąd będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia w razie zaistnienia przesłanek z art. 117(1) KC.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk – Kaczmarek  – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^