Konstytucja biznesu – nowe przepisy ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej – coraz bliżej zakończenia procesu legislacyjnego

W dniu 26 stycznia 2018 r. Sejm uchwalił ustawy wchodzące w skład tzw. Konstytucji biznesu:

 

  • Prawo przedsiębiorców,
  • o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
  • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
  • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

 

Jedną z najbardziej rewolucyjnych zmian wprowadzonych ustawą Prawo przedsiębiorców będzie wprowadzenie tzw. działalności nierejestrowej. Będzie ona dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług, z wyłączeniem działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jednakże z dniem przekroczenia tej kwoty, działalność ta stanie się działalnością gospodarczą z mocy ustawy. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

 

Stworzono także tzw. „pas startowy” dla nowych przedsiębiorców W przepisie art. 19 ustawy Prawo Przedsiębiorców wskazano, że Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dodatkowo, przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności, a nie w ciągu 7 dni – jak to jest obecnie. Potem będzie mógł skorzystać przez 2 lata z tzw. „małego ZUS-u”.

 

Powołany zostanie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

 

Rozszerzono też możliwość zawieszania działalności gospodarczej m.in. na przedsiębiorców zatrudniających wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim czy też wykonujących działalność jako wspólnicy spółki cywilnej. Brak wniosku o wznowienie działalności nie będzie powodował wykreślenia działalności z rejestru. Obecnie dopuszczalny okres zawieszenia działalności wynosi, co do zasady, maksymalnie 24 miesiące.

 

Zostanie wprowadzona także możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców – osoby fizyczne, zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji działalności. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem.

 

Stworzony zostanie katalog podstawowych reguł, którymi należy kierować się przy tworzeniu prawa gospodarczego – m.in. zasada proporcjonalnego ograniczania obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z którą, zanim przystąpi się do projektowania nowego prawa, należy przeanalizować czy zamierzonego skutku nie można osiągnąć za pomocą innych środków. Wprowadzone zostaną również zasady dążenia do nienakładania nowych obowiązków administracyjnych oraz ograniczenia obowiązków informacyjnych.

 

Ministrowie i organy centralne będą wydawać objaśnienia prawne, które będą miały na celu wyjaśnienie, jak stosować najtrudniejsze przepisy. Zastosowanie się do nich będzie chroniło przedsiębiorcę, np. w razie kontroli. Do wydania objaśnień przez ministrów i organy centralne będzie mógł zobowiązać Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 

Po wejściu w życie ustawy Prawo Przedsiębiorców zostanie uruchomiony przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, w którym będzie można uzyskać wyjaśnienie wątpliwości co do nowej regulacji, a także umożliwić załatwienie on-line spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce czy umożliwić uzyskanie – za pośrednictwem PIP – zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu np. składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Planowany termin wejścia w życie ustaw to 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów o tzw. „pasie startowym” dla nowych przedsiębiorców, które mają wejść w życie w dniu 31 marca 2018 r. Obecnie senackimi poprawkami do pakietu Konstytucji Biznesu, przewidującymi m.in. poszerzenie kompetencji Rzecznika MSP oraz wydłużenie ulgi na start zgłoszone podczas środowej debaty w Senacie zajmuje się senacka komisja gospodarki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z  Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^