Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce w czasie epidemii COVID-19 – nowe rozwiązania

Pierwsze rozwiązania dotyczące legalności pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej w dobie epidemii COVID-19 wprowadzono na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.

 

Obecnie oczekiwane jest wprowadzenie w życie nowego projektu – tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0 – zakładającego m.in. przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemców będących w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego lub wiz Schengen.

 

Zgodnie z projektem nowej ustawy, w przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 tj. 14 marca 2020 r. przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

  • na podstawie wizy Schengen,
  • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
  • w ramach ruchu bezwizowego,
  • na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

jego pobyt w Polsce uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

 

Co więcej, zgodnie ze stanowiskiem Urzędu do Spraw Cudzoziemców – powyższe rozwiązanie zakłada, że wydłużenie legalności pobytu będzie następować z mocy prawa, a co za tym idzie nie będzie konieczne składanie żadnych wniosków ani wydawanie zezwoleń, czy dokumentów.

 

Ponadto, cudzoziemcy, o których mowa powyżej, będą uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową.

 

Projekt porusza także problematykę ważności kart pobytu oraz ważności tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. W takim przypadku okres ten przedłuży się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Należy wspomnieć, iż przedłużone karty pobytu nie będą podlegały wymianie, ani nie będą wydawane, jako nowe. Brak obowiązku wydawania nowego dokumentu, w przypadku przedłużenia zgodnie z ww. zasadami, dotyczyć będzie także tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowskąadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^