Ministerstwo Rozwoju planuje zmiany m.in. w Kodeksie Pracy i w Kodeksie Spółek Handlowych już od 1 stycznia 2018 r.

Opublikowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym obejmuje wiele drobnych korekt, które mają na celu usprawnienie wybranych procedur oraz usunięcie stanu niepewności prawnej w niektórych obszarach.

 

Zmiany obejmą przepisy m.in. w ustawach podatkowych, w prawie handlowym, w prawie pracy, w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, prawie o ruchu drogowym oraz w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

 

W Kodeksie pracy przewiduje się między innymi zniesienie obowiązku szkolenia okresowego BHP pracownika na stanowisku administracyjno – biurowym u niektórych pracodawców.

 

W Kodeksie spółek handlowych przewiduje się natomiast między innymi wprowadzenie mechanizmu ustalającego zasadę odpowiedzialności podmiotu dominującego za szkodę poniesioną przez spółkę zależną w przypadku podjęcia czynności, które doprowadziły do pokrzywdzenia spółki zależnej, jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych lub jej wierzycieli. Odpowiedzialność podmiotów dominujących nie jest w chwili obecnej uregulowana wprost w Kodeksie spółek handlowych – o odpowiedzialności w sposób ogólny traktuje art. 293 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy.

 

Zmiany w Kodeksie spółek handlowym obejmą także:

 • jednoznaczne wskazanie komu i w jaki sposób członkowie zarządu oraz członkowie rady nadzorczej spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji – dodatkowo jedyny członek zarządu albo wszyscy członkowie zarządu składający rezygnację równocześnie będą musieli powiadomić o swojej rezygnacji sąd rejestrowy;
 • możliwość składania kopii pełnomocnictw na zgromadzeniu wspólników;
 • znaczące poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników;
 • uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w sytuacji gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków – małżonkowi ma przysługiwać prawo spłaty równowartości przypadającej mu części udziału lub udziałów z zastosowaniem przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o zwrocie nakładów i wydatków poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka;
 • doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;
 • doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania – w projekcie wskazuje się wprost, że w tej sytuacji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zawarcia umowy przez pełnomocnika bez umocowania albo z przekroczeniem jego zakresu;
 • doprecyzowanie pojęcia „dzień dywidendy” w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – ma być to dzień określony uchwałą zgromadzenia wspólników lub dzień określony przez zarząd, przy czym wypłata ma nastąpić nie później niż z zakończeniem roku obrotowego, w którym podjęto uchwałę, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
 • doprecyzowanie, że zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji następować ma przez zmianę umowy zawartej przez wspólników;
 • doprecyzowanie reguł zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę;
 • określenie organu właściwego do odwołania zgromadzenia wspólników oraz mechanizmu odwołania tego zgromadzenia;
 • doprecyzowanie kwestii następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej;
 • doprecyzowanie kwestii odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu;
 • określenie wprost w przepisach możliwości powołania do zarządu spółki partnerskiej osoby niebędącej jej partnerem;

 

Pierwsze z rozwiązań określonych projektem mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^