„Na fakturę”, lecz z konsumencką ochroną – zmiany w kodeksie cywilnym

Począwszy od 1 czerwca 2020 r., osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zyskają silny argument przy interpretacji wzorców umownych oraz przy wykonywaniu uprawnień z tytułu rękojmi. Nowelizacja kodeksu cywilnego jednoznacznie wskazuje, że wobec takich osób stosuje się przepisy dotyczące konsumenta w zakresie zakazu stosowania niedozwolonych klauzul umownych oraz uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi za wady.

 

Warunkiem zastosowania szerszej ochrony wobec „jednoosobowych przedsiębiorców” jest zawarcie przez nich umowy bezpośrednio związanej z działalnością gospodarczą, o ile z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. To, czy dana umowa ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, będzie wynikać przede wszystkim z informacji o rodzaju wykonywanej działalności podanej w CEIDG (określanej przy pomocy kodów PKD).

 

Ustawodawca uznaje, że przedsiębiorca nabywający dobra konsumpcyjne bezpośrednio związane z jego działalnością, lecz niekoniecznie dysponujący co do tych dóbr fachową wiedzą wymaganą w profesjonalnym obrocie, powinien być chroniony tak jak konsument. Tytułem przykładu, architekt nabywający rower czy telefon komórkowy nie powinien być pozbawiony ochrony przysługującej konsumentowi tylko z tego powodu, że wydatki te rozlicza jako koszty uzyskania przychodu czy też rozlicza zapłacony podatek VAT.

 

Omawiana nowelizacja nie stanowi novum w doktrynie prawa – mimo tego, że krajowe przepisy nie przesądzały o tym, czy przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi mogą korzystać z konsumenckich uprawnień przy zawieraniu niektórych umów, to zgodnie z prounijną interpretacją przepisów prawa ochrony konsumentów, „w przypadku umów o podwójnym charakterze, gdy umowa zawierana jest w celach, które częściowo są związane z działalnością handlową danej osoby, a częściowo nie są z nią związane, a cel handlowy jest do tego stopnia ograniczony, że nie jest dominujący w ogólnym kontekście umowy, taka osoba również powinna być uznawana za konsumenta.

 

Pamiętajmy jednak, że konsumencka ochrona przedsiębiorców stanowi wyjątek. Przykładowo, przedsiębiorcy w dalszym ciągu będą obowiązani do niezwłocznego zbadania nabywanej rzeczy i niezwłocznego zawiadomienia sprzedawcy o wadzie, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi. Miejmy jednak nadzieję, że ustawowe doprecyzowanie zakresu, w jakim przedsiębiorcom przysługuje „konsumencka” ochrona ograniczy niektóre niekorzystne zjawiska, m.in. polegające na stosowaniu wobec przedsiębiorców klauzul abuzywnych czy bezrefleksyjnym odrzucaniu reklamacji w przypadku pobrania przez kupującego faktury za nabyty towar.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dorianem Dudądorian.duda@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^