Nadchodzi czas rozliczeń z dofinansowań z FGŚP

Każdy pracodawca, który korzystał z dofinansowania ze środków FGŚP na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g specustawy, jest zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków. Przypominamy, że rozliczenie co do zasady powinno nastąpić w terminie do 30 dni po upływie okresu finansowania.

 

Obowiązek ten wynika z art. 15g ust. 17 specustawy oraz z odpowiednich postanowień umów o wypłatę świadczeń, które załączane były wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Formularz rozliczeniowy, podobnie jak wniosek, najwygodniej jest wypełnić drogą elektroniczną. Możliwość złożenia dokumentów jest dostępna na koncie klienta na stronie Praca.gov.pl. Formularz rozliczeniowy wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, jako integralna całość, opatrywana jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (ePUAP).

 

Formularz umożliwia dołączenie załączników – takich jak wyciąg bankowy obejmujący przelewy wynagrodzeń pracowników, zbiorcze potwierdzenie przelewów potwierdzające odprowadzenie składek do ZUS za każdy miesiąc, w którym została przyznana pomoc, a także zbiorcze potwierdzenie przelewu zaliczek na podatek dochodowy. Prosimy pamiętać, aby wypełniając formularz uwzględnić ewentualne różnice wynikające w kwotach, wynikające ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS.

 

Nierozliczenie dofinansowania zgodnie z procedurą przewidzianą przez Wojewódzkie Urzędy Pracy może skutkować wszczęciem kontroli; w przypadku, gdy będzie ona niemożliwa lub beneficjent odmówi poddania się kontroli, środki uzyskane z dofinansowania będą podlegać zwrotowi. Przypominamy, iż zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, marszałek województwa może przeprowadzać kontrolę u przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania postanowień umowy o wypłatę świadczeń, wydatkowania środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania oraz rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i w tym celu może żądać okazania wszelkiej dokumentacji z tym związanej oraz żądać złożenia stosownych wyjaśnień.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dorianem Dudądorian.duda@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^