Nowe zasady podpisywania sprawozdań finansowych

Weszły już w życie przepisy zmieniające dotychczasowe zasady podpisywanie sprawozdań finansowych. Najistotniejszą z punktu widzenia praktyki zmianą jest możliwość odstępstwa od podpisywania sprawozdania finansowego przez wszystkich członków zarządu spółki, o ile wyrażą na to zgodę oraz inne zasady dokumentujące odmowy podpisania sprawozdania finansowego.

 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości („Ustawa”), sprawozdanie finansowe podpisuje, podając zarazem datę podpisu, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu. Można odmówić podpisania tego sprawozdania, przy czym odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

 

Obecnie umożliwiono w jednostkach, w których kierownikiem jest organ wieloosobowy, podpisywanie sprawozdań finansowych przez wybranych członków tego organu. Z dniem 1 stycznia 2022 r. art. 52 ust. 2 Ustawy otrzymał nowe brzmienie. W przypadku, gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe będzie musiało być podpisane przez:

 

1) wszystkich członków tego organu albo

 

2) co najmniej przez jedną osobę wchodzącą w skład tego organu w sposób, o którym mowa w nowym art. 52 ust. 2b Ustawy, to jest podpis złoży ta osoba/osoby, a pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu będą musiały złożyć oświadczenia, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, lub odmowy złożenia takich oświadczeń (odmowa złożenia oświadczenia będzie równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia). Oświadczenia te i odmowy będą dołączane do sprawozdania finansowego.

 

Obecnie doprecyzowano także sposób sporządzenia odmowy podpisu pod sprawozdaniem finansowym, o której mowa w art. 52 ust. 2 Ustawy, a także oświadczenia lub odmowy złożenia oświadczenia, o których mowa w art. 52 ust. 2b Ustawy. W dokumentach tych będzie należało więc wskazać sprawozdanie finansowe, którego te dokumenty dotyczą, w szczególności przez podanie daty i godziny podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. Powinny one mieć postać:

 

  • elektroniczną oraz być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub
  • papierową, opatrzoną własnoręcznym podpisem; przy czym wtedy jedna z osób wchodzących w skład wieloosobowego organu kierującego jednostką, podpisująca sprawozdanie finansowe, zapewnia sporządzenie elektronicznych kopii tych dokumentów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^