Nowe zasady udzielenia wsparcia na realizację nowych inwestycji

W dniu 30 czerwca 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) (dalej: „Ustawa”). Ustawa ta wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o:

 

Dla przypomnienia wskazać należy, że istniejący dotychczas mechanizm udzielania wsparcia nowych inwestycji w formie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, uprawniający do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia od podatku dochodowego, powiązany jest z podejmowaniem przez przedsiębiorców działalności na wyodrębnionych terenach kraju, które stanowią tzw. specjalne strefy ekonomiczne (dalej: „SSE”) funkcjonujące na podstawie ustawy o SSE.

 

Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych nadal będzie obowiązywać w stosunku do inwestycji, które będą korzystać z dotychczasowego wsparcia do 2026 r. w ramach zezwoleń wydanych na podstawie ustawy o SSE. Z kolei inwestycje zupełnie nowe będą korzystały ze wsparcia w oparciu o nową Ustawę.

 

 

I.

 

Zgodnie z Ustawą, instrument pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych dostępny jest dla przedsiębiorców planujących dokonanie na terenie kraju nowych inwestycji, które zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz prawem Unii Europejskiej obejmować będą utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycje. Zgodnie z definicją z Ustawy, nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane:

 

  • z założeniem nowego przedsiębiorstwa,
  • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
  • dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie,
  • lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

 

II.

 

Głównymi założeniami nowej Ustawy są:

 

a) całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia w formie zwolnienia od podatku dochodowego;

 

O wsparcie przewidziane w Ustawie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparcia w formie zwolnień od podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do nowych inwestycji realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zachowaniem warunku przeznaczenia terenów.

 

b) wyznaczanie okresu korzystania ze zwolnienia podatkowego;

 

Decyzje o wsparciu będą wydawane na czas oznaczony – 10, 12 bądź 15 lat – w zależności od intensywności pomocy publicznej w danym województwie. Przy czym, w przypadku inwestycji realizowanej na terenie, na którym ustanowiona będzie SSE, okres ten wynosi 15 lat.

 

c) uwzględnienie celów i założeń średniookresowej strategii rozwoju;

 

Decyzja o wsparciu może być wydana w odniesieniu do nowej inwestycji po spełnieniu przez nią szeregu kryteriów, które mają na celu weryfikację, czy inwestycja przysłuży się do rozwoju gospodarczo-społecznego kraju i regionu. Decyzja o wsparciu może być wydana w odniesieniu do nowej inwestycji, w ramach której zostaną poniesione koszty kwalifikowane oraz która spełniać będzie kryteria jakościowe.

 

d) działania na rzecz zrównoważonego rozwoju;

 

Działania te będą realizowane poprzez zróżnicowanie warunków uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia. Minimalne kryteria dotyczące kosztów inwestycji zostaną zróżnicowane w zależności od rozmiaru przedsiębiorcy oraz stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Elementem uwzględniającym sytuację w regionie będzie również okres korzystania ze zwolnienia podatkowego wynikający z terminu obowiązywania decyzji o wsparciu.

 

 

III.

 

Podstawą udzielania pomocy przedsiębiorcy zamierzającemu realizować nową inwestycję będzie otrzymanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu. Uzyskanie przez przedsiębiorcę decyzji o wsparciu będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych i ilościowych. Decyzja o wsparciu określać będzie okres jej obowiązywania (a co za tym idzie okres, przez jaki przedsiębiorca będzie uprawniony do skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia od podatku dochodowego), przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które powinny być spełnione przez przedsiębiorcę, aby otrzymał wsparcie przewidziane w ustawie. Nowa procedura wydania decyzji o wsparciu w założeniu winna trwać około jednego miesiąca. Ustawa przewiduje możliwość otrzymania przez przedsiębiorcę więcej niż jednej decyzji o wsparciu, w przypadku realizacji przez niego więcej niż jednej nowej inwestycji.

 

 

IV.

 

Nowa Ustawa zakłada, że cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną, zakłada również preferencje podatkowe uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy. Premiowane będą inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Warunki uzyskania pomocy będą uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i dostosowane do wielkości przedsiębiorcy.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^