Nowelizacja dotycząca pracowników delegowanych

Z dniem 24 lipca 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Nowelizacja dostosowuje regulację krajową do unijnej dyrektywy, wprowadzając szereg istotnych zmian.

 

Najważniejsze modyfikacje obejmują:

 

  • rozszerzenie zakresu minimalnych warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikom delegowanym na terytorium RP – pracodawca, który deleguje pracownika na terytorium RP, obowiązany jest zapewnić delegowanemu warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników; ustawa określa przy tym elementy, co do których minimalne warunki powinny zostać spełnione; nowe przepisy modyfikują minimalny standard zatrudnienia w ten sposób, że ustalając wynagrodzenie za pracę, pracodawca delegujący powinien uwzględnić już nie tylko minimalne wynagrodzenie za pracę, ale wszystkie obowiązkowe składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów, w tym dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych;

 

  • wprowadzenie 12-miesięcznego okresu gwarancji stosowania minimalnych warunków zatrudnienia – pracodawca delegujący pracownika na terytorium RP będzie zobligowany zapewnić minimalne warunki zatrudnienia przez okres delegowania trwający zasadniczo do 12 miesięcy, przedłużony ewentualnie w drodze tzw. umotywowanego powiadomienia o dalszych 6 miesięcy; po upływie okresu delegowania, pracodawca delegujący będzie miał obowiązek zagwarantowania pracownikowi delegowanemu zasadniczo wszystkich warunków zatrudnienia nie mniej korzystnych niż wynikające z przepisów polskiego Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników;

 

  • wprowadzenie instytucji tzw. umotywowanego powiadomienia – celem przedłużenia stosowania minimalnych warunków zatrudnienia do upływu okresu 18 miesięcy delegowania, pracodawca delegujący będzie mógł złożyć Państwowej Inspekcji Pracy powiadomienie, w którym wskaże umotywowaną potrzebę dalszego świadczenia usługi; powiadomienie powinno zostać złożone nie później niż do upływu okresu 12 miesięcy tego delegowania;

 

  • usankcjonowanie zasady sumowania okresów delegowania pracowników wykonujących to samo zadanie w tym samym miejscu – według regulacji oddelegowanie analizuje się z perspektywy stanowiska pracy, a nie indywidualnego pracownika, rezultatem czego przy obliczaniu okresów delegowania sumuje się okres delegowania wszystkich pracowników delegowanych na terytorium Polski przez danego pracodawcę do wykonywania tego samego zadania w tym samym miejscu; istota zasady wyraża się zatem w zapobieżeniu wykorzystywania zastępstwa pracowników delegowanych do obchodzenia przedmiotowych przepisów.

 

W przypadku delegowania pracownika na terytorium Polski trwającego w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy, doniosłość posiadać będzie nowe brzmienie przepisów ustawy. Rozszerzone w wyniku nowelizacji minimalne warunki zatrudnienia znajdą zastosowanie do trwających oddelegowań do upływu 18 miesięcy. Po tym okresie do pracownika delegowanego znajdą zastosowanie rozszerzone warunki zatrudnienia.

 

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Obecnie ustawa trafiła pod obrady Senatu.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Anną Curkowicz – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^