Obowiązek meldunkowy a wola właściciela lokalu

Planowane od 1 stycznia 2018 r. zniesienie obowiązku meldunkowego nie doszło do skutku, wobec czego obywatele polscy oraz cudzoziemcy przebywający na terytorium Polski w dalszym ciągu muszą meldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego. Poniżej wyjaśniamy, czy zameldowania można dokonać mimo braku zgody właściciela lokalu.

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382) obywatele polscy oraz cudzoziemcy mogą dokonać zameldowania w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego. Wybierając pierwszy ze wskazanych sposobów meldunku, koniecznym jest przedstawienie potwierdzenia pobytu w lokalu, dokonanego przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego oraz – do wglądu – dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

 

Dokonanie zameldowania w formie elektronicznej wiąże się z kolei z obowiązkiem dołączenia do formularza dokumentu elektronicznego potwierdzającego tytuł prawny do lokalu osoby dokonującej zgłoszenia, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowania cyfrowego tego dokumentu. W przypadku nieposiadania tytułu prawnego do lokalu należy załączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

 

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilnoprawna (np. umowa najmu, dzierżawy), odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

 

Żaden z przepisów wyżej wskazanej ustawy nie nakłada obowiązku uzyskiwania zgody właściciela na zameldowanie w jego lokalu i wykazywania jej przed organem. Brak zgody właściciela nie stanowi więc przeszkody do dokonania zameldowania. Co więcej, także niepotwierdzenie pobytu w lokalu przez właściciela lub podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu nie stanowi negatywnej przesłanki meldunku, który w takiej sytuacji może zostać dokonany w trybie postępowania administracyjnego po przeprowadzeniu przez organ postępowania wyjaśniającego, mającego na celu ustalenie, czy osoba wnioskująca o zameldowanie faktycznie przebywa w danym lokalu.

 

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała. W żadnym przypadku zameldowanie nie jest źródłem jakichkolwiek praw majątkowych do lokalu.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Katarzyną Orleańską – Musiał  – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^