Obowiązek zapewnienia dostępności cyfrowej przez spółki komunalne

W dzisiejszym wpisie chcemy poświęcić uwagę kwestii obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej przez spółki komunalne, w tym zapewnienia dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej przez spółki komunalne

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych można wywieść, że obowiązki z niej wynikające stosuje się względem zdefiniowanych w powołanym przepisie „podmiotów publicznych”.

 

Do podmiotów tych zaliczają się również spółki komunalne o których mowa w art. 2 ustawy o gospodarce komunalnej. Podstawą prawną dla takiego stwierdzenia jest art. 2 pkt 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, który wyznacza przesłanki dla stwierdzenia objęcia danej spółki komunalnej zakresem jej obowiązywania.

 

Zgodnie z art. 2 pkt 3 tejże ustawy, za „podmiot publiczny” uważa się osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

 

  • finansują je w ponad 50% lub
  • posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

– które posiadają strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzają elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści.

 

Drugim warunkiem, którego spełnienie łącznie ze wskazanym powyżej pozwala na uznanie spółki komunalnej za podmiot publiczny, jest posiadanie przez nią strony internetowej lub aplikacji mobilnej albo jeżeli zarządza ona elementami stron internetowych bądź aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści.

 

W przypadku spełnienia powyższych przesłanek, spółki komunalne będą musiały wywiązać się z obowiązków wynikających ze wspomnianej ustawy, w tym m.in. obowiązku sporządzenia deklaracji dostępności w sposób dostępny cyfrowo, jak również dokonywać przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do 31 marca każdego roku, w tym niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa lub aplikacja mobilna podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

 

Jednocześnie wskazujemy, że niewywiązanie się przez podmiot publiczny z obowiązków wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych grozi nałożeniem na spółkę komunalną kary pieniężnej odpowiednio w wysokości 10.000,00 zł lub 5.000,00 zł.

 

Zapewnienie dostępności cyfrowej osobom ze szczególnymi potrzebami

 

W odniesieniu zaś do ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, to zgodnie z art. 3 pkt 3 tej ustawy zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem podmiotów publicznych. Przepis ten w swojej konstrukcji odpowiada również elementom z ustawy – Prawo zamówień publicznych, które są wskazane w art. 2 pkt 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wspomnianym powyżej.

 

Oznacza to tym samym, że obowiązek składania raportów, o którym mowa w art. 11 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami znajduje zastosowanie względem spółki komunalnej, która w świetle tej ustawy posiada status podmiotu publicznego.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^