Obowiązek złożenia oświadczenia przez dużego przedsiębiorcę

Jak już informowaliśmy w artykule dotyczącym nowej wysokości odsetek w transakcjach handlowych, z początkiem bieżącego roku na dużych przedsiębiorców nałożono obowiązek składania drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

 

Zgodnie z art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy będzie trzeba złożyć w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia, czyli np. w przypadku umowy pisemnej, oświadczenie takie należy również złożyć w formie pisemnej, najpóźniej w momencie zawarcia umowy (może być ono zawarte w treści umowy).

 

Kwalifikacji danego podmiotu jako dużego przedsiębiorcy należy dokonać na podstawie kryteriów wskazanych w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.

 

Dużym przedsiębiorcą jest podmiot, który zatrudnia co najmniej 250 pracowników i którego roczny obrót wynosi co najmniej 50 milionów euro, lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej 43 miliony euro. Przy ustalaniu wskazanych pułapów, pod uwagę powinny być brane również odpowiednie dane przedsiębiorstw partnerskich (przedsiębiorstw wyższego szczebla posiadających co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie) oraz powiązanych (posiadających dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – dominik.zaleski@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^