Od 15 marca 2018 r. nie złożymy sprawozdania finansowego do KRS w formie papierowej

Nie ustały jeszcze emocje związane z wejściem w życie ustawy ograniczającej handel w niedziele czy związane z doniesieniami dotyczącymi projektowanego Kodeksu pracy, a tymczasem w dniu 15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa nowelizująca Krajowy Rejestr Sądowy – ustawa z dnia z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 398).

 

Przedmiotowa ustawa wprowadza tak głębokie zmiany w funkcjonowaniu i w organizacji KRS, że można mówić o rewolucji w tym zakresie.

 

Założenie nowelizacji jest szczytne, jest to przede wszystkim konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/1132/UE z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017) w zakresie przepisów dotyczących systemu integracji rejestrów, która zakłada funkcjonowanie ogólnoeuropejskiego teleinformatycznego systemu rejestrów sądowych, a ponadto przyspieszenie pracy sądów rejestrowych i zmniejszenie objętości akt rejestrowych, które docelowo będą prowadzone wyłącznie w formie cyfrowej. Zmiany mają być wprowadzane w życie stopniowo, ale już od 1 marca 2020 r. każdy wniosek i każdy dokument ujawniany w KRS będzie w formie cyfrowej.

 

Ustawodawca jednak uznał, że w pierwszej kolejności gruntownej zmianie zostanie poddane składanie sprawozdań finansowych i innych związanych z tym dokumentów. Począwszy od dnia 15 marca 2018 r. nie jest możliwe złożenie sprawozdania finansowego tj. wniosku o wpis wzmianki o złożonych dokumentach w dotychczasowej formie tj. przy użyciu odpowiedniego papierowego formularza i z odpowiednimi załącznikami.

 

Wniosek można obecnie złożyć jedynie za pośrednictwem konta prowadzonego w systemie teleinformatycznym. Funkcjonowanie tych kont, tzw. kont obsługujących postępowanie sądowe w postępowaniu cywilnym reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. Konta te nie są całkowitą nowością, ich posiadanie było niezbędne np. przy zakładaniu spółki S24. Jednak nie każdy, w świetle obowiązujących przepisów, ma faktyczną możliwość założenia takiego konta czy też korzystania z niego i nie każdy jest legitymowany do złożenia w imieniu spółki wniosku o wpis sprawozdania finansowego.

 

Po pierwsze, w wyniku ustawy nowelizującej, nie może tego zrobić ustanowiony przez spółkę pełnomocnik jak również prokurent, który przecież jest szczególnym rodzajem pełnomocnika. Jest to pokłosie uznania przez ustawodawcę, że złożenie wniosku spowoduje automatyczne wygenerowanie przez system wzmianki o złożeniu dokumentów, zatem bez udziału sądu, w związku z czym nie będzie to czynność sądowa a jedynie techniczna, a do niej pełnomocnictwa udzielić nie można.

 

Zatem wniosek będzie mógł zostać złożony tylko przez osoby upoważnione do reprezentowania spółki. Nowo wprowadzony art. 19 e ustawy o KRS stanowi, że wnioski dotyczące sprawozdań finansowych składa  za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznego tylko osoba, która łącznie spełnia dwa warunki:

 

  1. jest ujawniona w Rejestrze jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator
  2. posiada numer PESEL, ujawniony w rejestrze.

W praktyce oznacza to, że w każdej spółce wystarczy jedna upoważniona do reprezentacji spółki osoba do złożenia sprawozdania, ale pod warunkiem, że posiada numer PESEL.

 

Jeżeli chodzi o dokumenty, które zawsze były dołączane do wniosku o wpis wzmianki o złożonych dokumentach, czyli sprawozdanie finansowe podpisane przez wszystkich członków zarząd oraz inne dokumenty sprawozdawcze docelowo mają być tworzone tylko i wyłącznie w formie elektronicznej. Jednak, ze względu na to, że nie wiadomo jeszcze (polski ustawodawca czeka na unijne wytyczne w tym zakresie) jaki to ma być typ plików, składając wniosek do dnia 30 września 2018 r. (oczywiście przez konto w systemie teleinformatycznym) należy do niego dołączyć tzw. cyfrowe kopie czyli po prostu skany dokumentów sprawozdawczych utworzonych w tradycyjny sposób.

 

Podsumowując powyższe, rozwiązanie, które w swym zamyśle miało ułatwić składanie wniosków, ze względu na ograniczenie możliwości złożenia go do tylko upoważnionych reprezentantów spółek, posiadających numery PESEL w praktyce spowoduje duże trudności.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk–Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^