Od 19 września 2020 r. istotne zmiany w prawie budowlanym

We wrześniu 2020 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów prawa budowlanego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze aspekty nadchodzących zmian:

 

 

Nowy podział projektu budowlanego

 

Nowelizacja wprowadza nowy podział projektu budowlanego – jednolity dotąd dokument zostanie rozdzielony na trzy części:

 

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu;
  • projekt architektoniczno-budowlany;
  • projekt techniczny.

Do organu architektoniczno-budowlanego będzie należała weryfikacja i zatwierdzenie w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Projekt techniczny będzie przedkładany dopiero na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 

Modyfikacja zasad uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 

Od września 2020 roku to organ architektoniczno-budowlany będzie mógł udzielić zgody na odstępstwo i to nie tylko przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, ale również przed wydaniem decyzji o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W myśl nowelizacji uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych będzie niemożliwe podczas trwających postępowań legalizacyjnych.

 

 

Katalog wyjątków od obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę

 

Nowelizacja porządkuje dotychczasową regulację w tej materii i określa na nowo listy wyjątków, zarówno w zakresie budowy określonych obiektów, jak i w zakresie wykonywania określonych robót budowlanych, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Ustawodawca wprowadza katalogi:

 

  • obiektów realizowanych na podstawie zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę;
  • obiektów realizowanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę i bez zgłoszenia;
  • robót budowlanych wykonywanych na podstawie zgłoszenia i bez pozwolenia na budowę;
  • robót budowlanych wykonywanych bez decyzji o pozwoleniu na budowę i bez zgłoszenia.

 

Ograniczenie terminem stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

 

Ustawa zmieniająca wprowadza 5-letni termin, którego upływ będzie równoznaczny z niemożnością stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę, termin będzie liczony od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Odnośnie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nie będzie można stwierdzić nieważności, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

 

 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne tzw. starych samowoli budowlanych

 

Nowelizacja wprowadza uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych, których realizacja została zakończona przynajmniej 20 lat temu. Procedura będzie obejmować nałożenie przez organ obowiązku przedłożenia określonych dokumentów legalizacyjnych, a postępowanie zakończy bądź wydanie decyzji o legalizacji, bądź decyzji o nakazie rozbiórki. Organ nie będzie badał zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uproszczonego postępowania legalizacyjnego nie będzie można jednak wszcząć w stosunku do obiektów budowlanych względem których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wydano decyzję o nakazie rozbiórki.

 

Zwracamy także uwagę na to, iż nowelizacja ustawy dokonuje zmian wielu ustaw szczegółowych związanych z realizacją procesu budowlanego. Ustawa nowelizująca zawiera także szereg przepisów przejściowych, których zadaniem jest uregulowanie stanu procedur w toku, a także wykorzystanie dokumentacji przygotowanej w ramach dotychczasowych przepisów.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Anną Curkowicz – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^