08
październik
Planowane od 1 stycznia 2018 r. zniesienie obowiązku meldunkowego nie doszło do skutku, wobec czego obywatele polscy oraz cudzoziemcy przebywający [...]
26
wrz.
W dniu 5 października 2018 r. wchodzi w życie Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe [...]
25
wrz.
Od 1 września 2018 r. wiek osoby, którą będzie można uznać za młodocianą w rozumieniu Kodeksu pracy, został obniżony z [...]
25
wrz.
Na początku września znowelizowane zostały przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zmiana ta wynikała z konieczności transpozycji do polskiego porządku [...]
25
wrz.
Na mocy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, do Kodeksu pracy włączony został art. 223, który obowiązuje od 25.05.2018 [...]
30
sierpień
Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, która weszła w życie w dniu 22 lutego 2016 r., w art. 251 KP wprowadzono [...]
28
sierpień
Choć ogólne rozporządzenie o ochronie danych („RODO”) obowiązuje już od 25 maja, nie maleje liczba przypadków nieporozumień związanych z jego [...]
27
sierpień
Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I ACa 775/17 stwierdził, iż nieważną jest umowa [...]
^