Planowane zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt zmiany ustawy – Prawo budowlane, która zgodnie z założeniami ma zostać wprowadzona jeszcze w tym roku. Planowane zmiany, o ile wejdą w życie w projektowanej formie, z punktu widzenia inwestorów należy uznać za bardzo istotne, a w niektórych przypadkach – nawet rewolucyjne.

 

Projekt ustawy w założeniach wprowadza zmiany w zakresie procesu budowlanego polegające na uproszczeniu zbyt rygorystycznych procedur, usunięciu nadmiarowych obowiązków po stronie inwestora oraz doprecyzowaniu regulacji budzących wątpliwości interpretacyjne.

 

Rada Ministrów jako przyczyny powstania projektu wskazuje potrzeby:

 

  • uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć;
  • uwzględnienia specyfiki sporządzania projektu budowlanego, m.in. w celu nieobciążania inwestora zbędnymi kosztami, przyspieszenia procedury wydawania pozwoleń na budowę i ograniczenia ilości przekazywanej i archiwizowanej przez organ dokumentacji w formie papierowej;
  • doprecyzowania, które inwestycje wymagają decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a które są z takiego obowiązku zwolnione;
  • unikania sytuacji stwierdzania nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, gdy roboty budowlane zostały już zakończone, a obiekt budowlany jest od wielu lat użytkowany przez nowych właścicieli;
  • unikania zablokowania inwestycji w przypadku, gdy dotychczasowy inwestor nie wyrazi zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku nabycia nieruchomości (sprzedaż, licytacja) wraz z obiektem budowlanym będącym w budowie;
  • uproszczenia nadmiernego formalizmu, przede wszystkim dotyczącego kontroli zgodności samowoli budowlanej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz z przepisami techniczno-budowlanymi, czy zawiłości wynikających z dualizmu postępowania w sprawie samowoli budowlanej;
  • poprawy bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, w których zostaje zmieniony dotychczasowy sposób użytkowania;
  • zapewnienia kontroli stosowania przepisów prawa energetycznego w zakresie realizacji obowiązku przyłączania instalacji grzewczych w nowych budynkach do sieci ciepłowniczych;
  • uporządkowania kompetencji organów, które niejednokrotnie budzą wątpliwości interpretacyjne;
  • określenia jasnych reguł w zakresie uzyskiwania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej, gazowej i wodociągowo – kanalizacyjnej oraz realizacji przyłączy.

Obecnie projekt ustawy jest na etapie opiniowania. Z uwagi na wczesny etap legislacyjny, aktualności dotyczące szczegółowych rozwiązań proponowane przez Radę Ministrów, będą pojawiać się na bieżąco na naszej stronie internetowej.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. +48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^