Porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy a brak otrzymania dofinansowania

W ostatnim artykule poruszaliśmy temat wprowadzonego na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej „specustawa”) dofinansowania wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Praktyczne zastosowanie tych przepisów może jednak wiązać się z wątpliwościami związanymi z właściwą ich interpretacją.

 

Pierwsze pytanie, które nasuwa się w kontekście art. 15g specustawy to czy można obniżyć pracownikom wynagrodzenie z powodu przestoju ekonomicznego albo z powodu obniżenia wymiaru czasu pracy i zawrzeć w tym przedmiocie porozumienie, o którym mowa w ust. 11 tego przepisu, jednakże:

 

  • bez zamiaru występowania o dofinansowanie, o którym mowa w art. 15g ust. 1 specustawy;
  • z zamiarem wystąpienia o dofinansowanie do wynagrodzeń – jednak wniosek o dofinansowanie nie zostanie rozpoznany pozytywnie, wskutek czego pracodawca dofinansowania tego nie otrzyma.

Porozumienie, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 specustawy, zostało wprowadzone w tym celu, by na jego podstawie pracodawca mógł starać się o dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1. Przepisy milczą na temat, co w sytuacji gdy pracodawca chce zawrzeć porozumienie, jednocześnie nie mając w ogóle zamiaru występowania o dofinansowanie.

 

Mając na uwadze art. 15g ust. 1 specustawy, należy jednak dopuścić taką możliwość, ponieważ jak wynika z treści tego przepisu przedsiębiorca może zwrócić się o wypłatę środków z FGŚP, natomiast sam fakt czy nastąpił przestój, pracodawca określa już wewnątrz zakładu pracy w drodze porozumienia zawartego z odpowiednimi podmiotami reprezentującymi interesy pracowników. Warunkiem koniecznym do zawarcia tego porozumienia jest jednak wystąpienie okoliczności spadku obrotów gospodarczych zgodnie z ust. 9.

 

„9. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 

1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

 

2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.”

 

Jednocześnie należy pamiętać, że świadczenia, które przewiduje specustawa nie są gwarantowane dla każdego z pracodawców, który o nie wystąpi – jednocześnie przepisy milczą na ten temat, co w przypadku negatywnej decyzji i nieotrzymania dofinansowania do zmniejszonej kwoty wynagrodzenia. Oznacza to wówczas tyle, że pracodawca jest zmuszony do wypłaty tej kwoty wynagrodzenia z własnych środków.

 

Przepisy nie określają, czy w takim razie porozumienie traci moc – wydaje się jednak, że takie rozumienie przepisu byłoby jego nadinterpretacją, bo zgodnie z art. 15g ust. 1 specustawy pracodawca ma „uprawnienie” do złożenia wniosku o dofinansowanie wynagrodzenia, więc warunkiem wystąpienia o dofinansowanie jest zawarcie porozumienia, jednak nie odwrotnie. Nie jest zatem tak, że warunkiem dla zawarcia porozumienia jest otrzymanie dofinansowania. Jak wynika z dalszych ustępów art. 15g samo wystąpienie o dofinansowanie nie gwarantuje, że takie dofinansowanie się otrzyma, bo poza samym zawarciem porozumienia, konieczne jest spełnienie pozostałych warunków wskazanych omawianym przepisie.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^