Porozumienie w sprawie przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy a pracownicy na zasiłkach

W niniejszym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, czy porozumieniem, o którym mowa w art. 15g ust. 11 specustawy zostaną objęci pracownicy, którzy znajdują się na zwolnieniu chorobowym lub na zasiłku opiekuńczym oraz jak objęcie ich przestojem lub zmniejszenie wymiaru czasu ich pracy wpływa na otrzymywany przez nich zasiłek.

 

Wydaje się, że pracodawca powinien oceniać przydatność pracownika do pracy w oderwaniu od tego, czy pracownik ten faktycznie świadczy pracę, tj. czy znajduje się na zwolnieniu chorobowym lub pobiera zasiłek opiekuńczy czy nie. Tym samym w ten sposób powinien zdecydować, czy objąć danego pracownika porozumieniem, jeżeli stwierdzi, że w przypadku gdyby pracownik ten nie znajdował się na zwolnieniu, to zostałby objęty tym porozumieniem.

 

W odniesieniu do ustalania wysokości zasiłków z tytułu niezdolności do pracy pracownika, nowe przepisy nie wprowadzają odmiennego sposobu obliczania podstawy jego wymiaru. Oznacza to, że pracownik, który został objęty porozumieniem i któremu należy się zasiłek z tytułu niezdolności do pracy, to obliczenia podstawy do wymiaru tego zasiłku powinno się dokonać zgodnie z zasadami ogólnymi, czyli na podstawie art. 36 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który brzmi:

 

Art. 36.

  1. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
  2. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.
  3. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień niezdolności do pracy stanowi jedna trzydziesta część wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku.
  4. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.”

W przypadku pracowników, którzy pobierają wspomniane zasiłki – opiekuńczy lub chorobowy, w czasie przed objęciem ich porozumieniem, istotne znaczenie mogą mieć następujące przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 

Art.  43.

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

 

Art.  47. 

Przepisy art. 36-42 i art. 45 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu podstawy wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, a do świadczenia rehabilitacyjnego także art. 46.”

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^