Powołano nowy urząd chroniący przedsiębiorców

Ustawą z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.,  został powołany nowy urząd – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jego rolą jest stanie na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, a w szczególności przestrzegania w odniesieniu do nich przepisów i zasad składających się na tzw. Konstytucję Biznesu.

 

Swoją ustawową funkcję Rzecznik ma realizować między innymi poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów przedsiębiorców, pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej, występowanie z wnioskami o: podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie aktów prawnych dotyczących przedsiębiorców, rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych przez SN lub NSA, a także o wydanie objaśnień prawnych dla przedsiębiorców przez właściwych ministrów w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących ich działalności. Do jego zadań będzie także należało informowanie właściwych organów o dostrzeżonych nieprawidłowościach i barierach w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Rzecznik może podejmować działania o charakterze interwencyjnym. Będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, organizacji pożytku publicznego lub innych organów złożenia wyjaśnień, udzielenia stosownych informacji albo udostępnienia akt danej sprawy czy też dokumentów urzędowych. W przypadku, gdy Rzecznik stwierdzi naruszenie praw przedsiębiorcy w działalności organów, organizacji lub instytucji publicznych, może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego.

 

W zakresie postępowania administracyjnego będzie miał prawo zwrócenia się do organów o wszczęcie postępowania, czy też wniesienia skargi do sądu. Będzie mógł uczestniczyć w tych postępowaniach na prawach przysługujących prokuratorowi.

 

Z wnioskiem o podjęcie działań mogą zwracać się do Rzecznika przedsiębiorcy lub organizacje przedsiębiorców. Rzecznik może też podjąć czynności z urzędu.

 

Rzecznik zyskał także uprawnienie do odmowy ujawnienia danych osobowych osoby, od której uzyskał informację wskazującą na naruszenie praw przedsiębiorcy oraz osoby, której naruszenie dotyczy, a także dokumentacji zgromadzonej w toku badania sprawy wobec m.in. organów władzy publicznej, jeżeli uzna to za niezbędne dla ochrony wolności, praw i interesów jednostki, z wyjątkiem sytuacji, gdy zatajenie takich informacji, danych osobowych lub dokumentów prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób lub mogło zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi publicznemu.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^