Przedsiębiorca zapłaci wyższe odsetki

Zbliżający się nowy rok jak zwykle przyniesie dużą liczbę zmian w przepisach. Jedna z nich dotyczyć będzie Ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która z początkiem 2020 roku zmieni także nazwę – na „Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

 

Zmian w ustawie jest sporo, a jedną z najważniejszych jest modyfikacja wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Wysokość tych odsetek określona jest jako suma dwóch składników – stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz stałego składnika w postaci określonej liczby punktów procentowych. Dotychczas stały składnik wynosił 8 punktów procentowych, co przy aktualnej wartości stopy referencyjnej NBP, wynoszącej 1.50, dawało nam odsetki w wysokości 9,5%. Zmiana dotyczy po pierwsze ustalenia różnej wysokości odsetek, w zależności od tego, czy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, a po drugie samej wysokości stałego składnika odsetek, który w przypadku podmiotów leczniczych będzie wynosił w dalszym ciągu osiem punktów procentowych, natomiast w przypadku innych podmiotów zostanie podwyższony do dziesięciu punktów procentowych. Nowa wysokość odsetek będzie więc co do zasady wynosić 11,5%.

 

Nowelizacja ustawy nakłada również nowy obowiązek na dużych przedsiębiorców – będą oni musieli złożyć drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie takie będzie trzeba złożyć w formie, w jakiej jest zawierana transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia, czyli np. w przypadku umowy pisemnej, oświadczenie takie należy również złożyć w formie pisemnej, najpóźniej w momencie zawarcia umowy (może być ono zawarte w treści umowy).

 

Kolejna istotna zmiana dotyczy rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Dotychczas wysokość tej rekompensaty w każdym przypadku wynosiła 40 €, natomiast przepisy w nowym brzmieniu będą uzależniały wysokość rekompensaty od wysokości świadczenia głównego. Wysokość rekompensaty będzie więc wynosiła odpowiednio 40 €, 70 € albo 100 €, jeżeli wysokość świadczenia głównego nie przekroczy odpowiednio 5000 zł, 49 999 zł albo wyniesie 50 000 zł lub więcej.

 

Nowelizacja wprowadza również obowiązek przekazywania ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Obowiązek ten dotyczy podatkowych grup kapitałowych oraz podmiotów, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, o którym mowa w art. 27b ust. 1 Ustawy o CIT, przekroczyła równowartość 50 mln €.

 

Nowe przepisy będą ponadto stanowiły podstawę do prowadzenia postępowań i kontroli w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz do nakładania z tego tytułu administracyjnych kar pieniężnych.

 

Nowe przepisy będą miały co do zasady zastosowanie tylko do transakcji handlowych zawartych po ich wejściu w życie. Jednakże nowa wysokość odsetek oraz rekompensaty będzie miała zastosowanie, gdy świadczenia te staną się wymagalne po wejściu w życie nowych przepisów.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dominikiem Załęskim – dominik.zaleski@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^