Przetwarzanie niektórych danych tylko w oparciu o pisemne upoważnienie

W związku z wejściem w życie tzw. „ustawy sektorowej”, harmonizującej polski porządek prawny pod kątem obowiązującego od 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”), polski ustawodawca nałożył na szereg podmiotów nowe obowiązki. Należą do nich m.in. dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora, jak też pisemne zobowiązanie upoważnionych osób do zachowania przetwarzanych danych w tajemnicy.

 

Art. 29 RODO stanowi o przetwarzaniu danych w oparciu o polecenie administratora na podstawie upoważnienia, jednak nie przewiduje dlań formy pisemnej. Polski ustawodawca zdecydował się na konkretyzację tego obowiązku wobec określonych podmiotów w pewnych sytuacjach. Do podmiotów tych należą m.in. jednostki zajmujące się działalnością archiwalną, organy samorządu w ramach niektórych zadań, organy administracji architektoniczno-budowlanej, organy podatkowe, czy dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

 

Choć nowe obowiązki w głównej mierze dotyczą podmiotów publicznych, zmiany nie ominęły kodeksu pracy. Zgodnie z nowymi przepisami, do przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych kandydatów oraz pracowników mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie do przetwarzania takich danych wydane przez pracodawcę. Ponadto, na osoby przetwarzające takie dane zostanie nałożony ustawowy obowiązek do zachowania ich w tajemnicy. Podobna zmiana będzie się odnosić również do pracodawców przetwarzających dane dla celów ZFŚS oraz do pracodawców przetwarzających dane, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Tzw. „ustawa sektorowa” wejdzie w życie 4 maja 2019 r., jednak wszystkim przedsiębiorcom zalecamy udzielanie upoważnień swoim pracownikom w formie pisemnej, oraz zawieranie umów o zachowaniu poufności – niezależnie od tego, czy objęci są nowymi obowiązkami. Jest to jeden ze sposobów, aby zgodnie z przewidzianą w RODO zasadą rozliczalności, wykazać należytą staranność przy przetwarzaniu danych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Dorianem Dudąadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^