Rewolucyjne zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych.

Z dniem 9 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r., poz.1596). Wprowadziła ona szereg ważnych zmian dotyczących funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych, a będących konsekwencją wyroków Trybunału Konstrukcyjnego.

 

Istotnej zmianie ulegają zasady nabywania członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych, które powiązane zostało z prawem do lokalu albo umową o budowę lub ustanowienie prawa do lokalu. Tak więc z dniem wejścia w życie omawianych zmian, członkami spółdzielni stają się wszyscy, którym przysługuje prawo do lokalu w zasobach mieszkaniowych spółdzielni. Zbycie natomiast tego prawa będzie wiązało się z pozbawieniem członkostwa na podstawie uchwały rady nadzorczej. Również objęcie nieruchomości spółdzielczej, zarządem sprawowanym na podstawie ustawy o własności lokali, prowadzić będzie w tym samym trybie uchwały rady nadzorczej, do ustania członkostwa w spółdzielni. Przyjęta konstrukcja nabywania członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, uzupełniona została uchyleniem dotychczas obowiązujących przepisów, dotyczących wpisowego i udziałów, które musiał wnieść starający się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Warto nadmienić, iż widocznym skutkiem omawianej zmiany, będzie znaczny wzrost liczby osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu, co nakłada na średnie i duże spółdzielnie nowe wyzwania organizacyjne. Przy czym uchwalone zmiany pozwalają również na reprezentowanie członka spółdzielni na walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, niezależnie od zapisów statutowych.

 

Zmiana która będzie miała znaczny wpływ na przyszłość zasobów mieszkaniowych spółdzielni, dotyczy powstawania wspólnot mieszkaniowych. Jeżeli bowiem w danym budynku lub budynkach położonych w obrębie określonej nieruchomości, została wyodrębniona własność wszystkich lokali, to z upływem trzech miesięcy od wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, do jej zarządzania stosować się będzie przepisy ustawy o własności lokali, chyba, że w tym terminie podjęta zostanie uchwała o dalszym stosowaniu do zarządzania, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a więc kontynuowaniu zarządu nieruchomością przez spółdzielnię mieszkaniową. Uzupełnieniem tych zmian jest wprowadzony obowiązek rozliczenia funduszu remontowego między spółdzielnią a właścicielami powstałej w jej zasobach wspólnoty mieszkaniowej.

 

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadza ponadto nowe zasady uwłaszczania lokali zakładowych przejętych przez spółdzielnie mieszkaniowe, a zajmowanych na podstawie umowy najmu. Najemca takiego lokalu będzie bowiem mógł stać się jego właścicielem, po spłacie kosztów poniesionych przez spółdzielnię tytułem nakładów koniecznych przeznaczonych na utrzymanie budynku oraz zwiększających wartość budynku, w którym znajduje się lokal najemcy, w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej lokalu, w przypadku gdy spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie, oraz spłaty zadłużenia z tytułu należności wynikających z umowy najmu.

 

Sytuację spółdzielców poprawi również wprowadzona zmiana w kodeksie postępowania cywilnego, zgodnie z którą spod egzekucji komorniczej wyłączone są środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych spółdzielni, które wpłacone zostały tytułem opłat eksploatacyjnych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^