Składanie sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego po 1 października 2018 r.

Z dniem 30 września 2018 r. upłynął okres przejściowy, pozwalający na załączenie do zgłoszenia dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych lub do wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o ujawnienie wzmianki o złożonych dokumentach, kopii dokumentów finansowych wytworzonych w formie papierowej, a następnie zeskanowanych.

 

Od 1 października 2018 r. obowiązują nowe przepisy, które nakazują sporządzać sprawozdania finansowe od razu w postaci elektronicznej ( tj. w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów)  oraz opatrywać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 26 stycznia 2018 r. niestety nie zawiera przepisów przejściowych, regulujących kwestię sposobu postępowania w przypadku sprawozdań finansowych za lata obrotowe zakończone przed dniem 1 października 2018 r. Ustawa nie wskazuje bowiem wprost, w jakiej formie powinno zostać sporządzone i złożone sprawozdanie finansowe (i inne pozostałe dokumenty finansowe) za okres sprawozdawczy, który zakończył się przed dniem 1 października 2018 r., a wniosek jeszcze nie został złożony do Sądu Rejestrowego. Ustawa nie reguluje również kwestii związanych z postępowaniami o ujawnienie wzmianki o złożonych dokumentach, które są w toku.

 

Informacje w tym zakresie publikuje zarówno Ministerstwo Finansów jak i Ministerstwo Sprawiedliwości. Na stronie Ministerstwa Finansów można zapoznać się z informacją, że sporządzenie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w BIP, niezależnie od terminu sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w treści przepisu art. 52 ust 1 ustawy o rachunkowości, dotyczy tylko tych jednostek, których dzień bilansowy przypada na terminy po dniu wejścia ustawy w życie, czyli od dnia 1 października 2018 r. Oznacza to zatem, że jednostki, których dzień bilansowy przypada przed dniem 1 października 2018 r. mogą sporządzić sprawozdanie finansowej w dotychczasowej formie, a do sądu rejestrowego przesłać elektroniczne kopie.

 

Również Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdza, że dokumenty finansowe sporządzone przed 1 października 2018 r. są składane według dotychczasowych zasad.

 

Ponadto, jak wynika z komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości, 1 października 2018 r. zwiększa się katalog osób uprawnionych do podpisywania zgłoszenia w Repozytorium Dokumentów Finansowych (i podpisywania skanów dokumentów, dla których nie jest wymagania postać elektroniczna). Obecnie ten katalog obejmuje następujące osoby:

 

  1. osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 1 w podrubryce 1 i 2 które nie zostały zawieszone w czynnościach;
  2. osoby wskazane w Dziale II KRS w rubryce 4 (reprezentanci oddziału przedsiębiorcy zagranicznego);
  3. osoby wskazane w dziale II KRS w rubryce 3 (prokurenci);
  4. likwidator, syndyk oraz zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym wskazani w dziale VI rejestru.

Podkreślenia wymaga, że treść kontrowersyjnego artykułu 19 e ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie uległa zmianie co do osób uprawnionych do składania zgłoszeń dokumentów finansowych, zatem nowa techniczna możliwość składania sprawozdań technicznych nie ma podstaw w tym przepisie.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk-Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^