Sprawozdanie finansowe za rok 2017 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w formie papierowej

Począwszy od dnia 15 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. W odmienny sposób przedstawia się składanie sprawozdań finansowych we właściwym urzędzie skarbowym.

 

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw  z dniem 15 marca 2018 r. wprowadziła obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej. Inaczej przedstawiają się zasady przekazywania sprawozdań  finansowych za rok 2017 r. do  właściwego urzędu skarbowego.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT) została wprowadzona regulacja, zgodnie z którą podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, przekazują sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 27 ust. 2).

 

Przedmiotowa zmiana w zasadach przekazywania sprawozdań finansowych do właściwego urzędu skarbowego obejmuje dochody uzyskane od 1 stycznia 2018 r., bowiem zgodnie z przepisami przejściowymi bowiem przepisy ustawy zmieniającej ustawę o CIT stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Z kolei podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2018 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2017 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy w brzmieniu dotychczasowym, czyli bez obowiązku dostarczania sprawozdań elektronicznie.

 

Kolejna zmiana zasad raportowania sprawozdań obejmuje okres od  października 2018 r., kiedy to obowiązek składania sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego zostanie zniesiony. Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą składali sprawozdania finansowe i dokonywać będą tego elektronicznie – ale wyłącznie do KRS, natomiast KRS przekaże wysłane dokumenty do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

 

Od dnia 1 października 2018 r. wejdą w życie również istotne zmiany w sposobie podpisywania sprawozdań finansowych. Od tej daty sprawozdania będą mogły być podpisywane wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.

 

Począwszy od sprawozdania finansowego za 2018 r. będą one sporządzane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Podobnie jak w przypadku JPK_VAT oraz innych plików JPK, ich dokładną strukturę określi Minister Finansów.

 

Podsumowując powyższe, sprawozdanie finansowe za rok 2017 r. musi zostać przekazane w przewidzianym terminie do właściwego urzędu skarbowego w dotychczasowy sposób.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk–Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^