Świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników oraz zleceniobiorców.

 

Za spadek obrotów gospodarczych uznaje się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 

  • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
  • nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r., w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Należy zauważyć, że do porównania można także wybrać miesiące, które nie są miesiącami kalendarzowymi, a trzydziestoma kolejno po sobie następującymi dniami kalendarzowymi, jeśli pierwszy dzień okresu porównawczego przypada w trakcie miesiąca kalendarzowego.

 

 

Przewidziane zostały w tym przypadku dwa świadczenia dla pracodawców:

 

Po pierwsze, w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19, pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Obniżone wynagrodzenie pracownika jest dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 

Po drugie, pracodawca w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu, FGŚP dofinansuje maksymalnie połowę wynagrodzenia, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Wynagrodzenie to na koniec IV kwartału 2019 r. wyniosło 5.198,58 zł brutto, a 40% z tego kwoty to 2079 zł, jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące stosowania tej normy wobec nie ogłoszenia przez Prezesa GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2020 r.

 

Żadna z powyższych form pomocy nie przysługuje wobec pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w porozumieniu, którego kopię pracodawca przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia. Do tak zawartego porozumienia nie stosuje się przepisów o wypowiedzeniu zmieniającym.

 

Wniosek o dofinansowanie składa się do właściwego dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy. Ta forma dofinansowania przysługuje, jeśli pracodawca jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy od starosty.

 

Tytułem przykładu wskazujemy, że na pracownika objętego przestojem ekonomicznym:

– zarabiającego 10.000 zł brutto, który po obniżce dokonanej przez pracodawcę zarabiał będzie 5.000 zł brutto, pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie: 1.300 zł brutto i wypłaci pracownikowi 3.700 zł;
– zarabiającego 4.000 zł brutto, który po obniżce dokonanej przez pracodawcę zarabiał będzie 2.600 zł brutto pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie 1.300 zł brutto i wypłaci pracownikowi 1.300 PLN brutto;

 

a na pracownika objętego redukcją wymiaru etatu:
– zarabiającego 8000 zł brutto na 3/5 etatu, który po ograniczeniu etatu do 1/2 zarabiał będzie 6667 zł brutto, pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie: 2079 zł brutto i wypłaci pracownikowi 4588 zł brutto;
– zarabiającego 4000 zł brutto na 3/5 etatu, który po ograniczeniu etatu do 1/2 zarabiał będzie 3333 zł brutto, pracodawca otrzyma dofinansowanie w kwocie: 1666,50 zł brutto i wypłaci pracownikowi 1666,50 zł brutto.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowską adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^