Użytkowanie wieczyste we własność

W dniu 5 października 2018 r. wchodzi w życie Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 

Wskazana zmiana dotyczy gruntów zabudowanych aktualnie lub w przyszłości na cele mieszkaniowe budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Oznacza to, iż w pozostałym zakresie nie zmienia ona ani nie wyłącza tak dotychczasowych regulacji instytucji użytkowania wieczystego w Polsce, jak też dotychczasowych trybów przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

Dla przypomnienia, istota użytkowania wieczystego (art. 235 k.c.) polega na tym, iż budynki i inne urządzenia wzniesione na gruncie Skarbu Państwa lub gruncie należącym do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków przez wieczystego użytkownika stanowią jego własność. Budynki lub urządzenia nie stanowią więc własności właściciela gruntu, jak jest to w innych wypadkach, zgodnie z zasadą superficies solo cedit. To samo dotyczy budynków i innych urządzeń, które wieczysty użytkownik nabył zgodnie z właściwymi przepisami przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

 

Podstawowe założenia Ustawy to:

 

  • przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r.;
  • przekształcenie zostanie ujawnione w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków na podstawie zaświadczenia (starosty, dyrektora KOWR lub AMW, wójta (burmistrza, prezydenta), zarządu powiatu lub województwa, dyrektora Zarządu Zasobu Mieszkaniowego MSWiA);
  • zaświadczenie wydawane i doręczane będzie z urzędu nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku; zaświadczenie będzie zawierało informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej (roszczenie o zapłatę opłaty będzie wpisywane do działu III KW);
  • zasady waloryzacji oraz obciążania opłatą zbliżone do aktualnej opłaty za użytkowanie wieczyste;
  • dla budynków oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2019 r., jeżeli grunt zabudowany zostanie na cele mieszkaniowe, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność nastąpi z dniem oddania budynku mieszkalnego do użytkowania;

 

Opisana powyżej Ustawa stanowi z pewnością znaczący krok w celu eliminacji użytkowania wieczystego z obrotu prawnego w Polsce. Nie reguluje jednak wielu kwestii szczegółowych związanych z trybem przekształcenia, jego kosztami i skutkami dla beneficjentów przekształcenia, w związku z czym należy założyć, że w praktyce będzie wywoływała poważne wątpliwości.

 

Przekształcenie następuje z mocy prawa, bez wniosku zainteresowanego. Tak więc niezależnie od swej woli ogromna większość osób władających aktualnie nieruchomościami w ramach użytkowania wieczystego będzie miała do czynienia z procedurami wynikającymi ze wskazanej Ustawy. Szacuje się aktualnie, że będzie ona dotyczyła wymagała w sumie wydania kilku milionów zaświadczeń i wpisów w księgach wieczystych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z dr. Bogusławem Książkiem – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^