Ważna dla właścicieli gruntów z urządzeniami przesyłowymi uchwała Sądu Najwyższego

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r., sygn. akt III CZP 109/18, roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez posiadacza własności działki za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) nie ulega przedawnieniu.

 

Powyższa uchwała zapadła na kanwie sprawy w której to powód wystąpił z roszczeniem na postawie art. 231 § 2 k.c. (właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem) o zobowiązanie Polskiej Spółki Gazownictwa do kupna od niego działek, przez które biegnie gazociąg wysokiego ciśnienia. Działki nie nadawały się do zabudowy. Wartość rynkowa działek wynosiła 260 tys. zł, zaś wartość instalacji na terenie miasta (gminy) 9 mln zł.

 

Spółka nie godziła się na zakup, wskazując przy tym na mający już upłynąć dziesięcioletni termin przedawnienia – gazociąg wybudowano w latach 1999-2000. Żądanie powoda zostało jednak uwzględnione przez Sąd Okręgowy w Słupsku. Następnie mający procedować w sprawie Sąd Apelacyjny w Gdańsku wskazał, iż chodzi o specyficzne roszczenie i uznał, że kwestia przedawnienia w tym przypadku budzi istotne wątpliwości, stąd też wystąpił z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego.

 

Uchwała Sądu Najwyższego jest nie tylko korzystna dla właścicieli gruntów, ale ma również doniosłe znaczenie prawne, gdyż rozwiewa istniejące dotychczas duże wątpliwości, czy roszczenie przewidziane w art. 231 § 2 k.c. jako mające charakter majątkowy podlega przedawnieniu na ogólnych zasadach (art. 117 k.c. w związku z art. 118 k.c.), czy też z uwagi na jego szczególny, ściśle związany z własnością charakter, nie przedawniają się.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^