Wszystkie uchwały podejmowane dotychczas w czasie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników mogą być podejmowane w formie pisemnej

Zgromadzenie Wspólników spółki z o.o. tworzą wszyscy wspólnicy, którzy w trakcie jego trwania podejmują uchwały. Zwołuje je zarząd spółki lub jej rada nadzorcza albo komisja rewizyjna. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników może być zgodnie z art. 231 § 2 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, podjęcie stosownej uchwały dotyczącej podziału zysku albo pokrycia straty w spółce, a także udzielenie członkom organów spółki absolutorium.

 

Przed dniem 1 marca 2019 r. obowiązywał art. 231 § 4 KSH, który wyłączał możliwość rozpatrzenia sprawozdań zarządu, finansowych i ich zatwierdzenie, udzielenie członkom władz absolutorium oraz uchwały co do podziału zysku albo pokrycia straty w spółce w drodze głosowania pisemnego, to znaczy bez odbycia Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

 

Od dnia 1 marca 2019 r. wskazany przepis został uchylony. Obecnie nie ma przeszkód, aby również uchwały będące – zgodnie z art. 231 § 2 KSH – przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia podejmowane były w pisemnym głosowaniu.

 

Wystarczające zatem będzie, by w terminie wskazanym w 231 § 1 KSH odbyć pisemne głosowania w sprawach wymienionych w 231 § 2 KSH, bez konieczności udziału w Zgromadzeniu Wspólników.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^