Wypracowana przez KPG metoda składania sprawozdań finansowych znalazła potwierdzenie w nowelizacji ustawy o KRS

W dniu 1 kwietnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadza m.in. zmiany w katalogu osób uprawnionych do składania dokumentów finansowych droga elektroniczną. Zgodnie bowiem z nowo dodanym ust. 3a art. 19 e ustawy o KRS „zgłoszenia może także dokonać adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny, których dane Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych udostępniła sądom i Ministrowi Sprawiedliwości za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, 1467, 1669 i 2193) i art. 601 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115 i 2193), o ile w systemie tym ujawniony jest ich numer PESEL i są oni umocowani do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny powołuje się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisuje zgłoszenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

 

Ponadto, zgodnie z nowo dodanym ust. 3b art. 19 e ustawy o KRS „adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny zgłaszający uchwałę bądź postanowienie o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty, jak również dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a także sporządzone do dnia 30 września 2018 r. inne dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 tej ustawy, może dołączyć do zgłoszenia ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 3a.”

 

Powyższa zmiana stanowi ostateczne potwierdzenie praktyki stosowanej przez Kancelarię KPG przy składaniu wniosków o ujawnienie wzmianki o złożonych dokumentach za rok 2017 r. W prowadzonych przez nas postępowaniach prezentowaliśmy stanowisko, że ustanowiony pełnomocnik mógł w sposób elektroniczny poświadczyć za zgodność z oryginałem załączane dokumenty finansowe i złożyć wniosek do sądu rejestrowego w imieniu każdego podmiotu zarejestrowanego w KRS, który udzielił mu pełnomocnictwa.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk-Kaczmarekadwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^