Zamówienia bagatelne w znowelizowanej ustawie – Prawo zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzi nowa ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych – która przewiduje wiele zmian i nowych rozwiązań w przedmiocie udzielania zamówień publicznych. Poniżej omówimy jedną z nich, dotyczącą zamówień bagatelnych.  

 

Zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy (która wkrótce zostanie w całości zastąpiona nowym aktem normatywnym), na gruncie jej art. 4 pkt 8, ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Kurs euro, na podstawie którego należy dokonywać przeliczeń, wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Obecnie obowiązujące regulacje nie definiują wprost zamówienia bagatelnego.

 

Nowe prawo zamówień publicznych wprowadza definicję „zamówienia bagatelnego”, określając je jako „zamówienia klasyczne, których wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych”. Oznacza to tym samym, że tzw. kwota bagatelna zostaje ustalona w sposób stały i w polskiej walucie.

 

Dodatkowo, do zamówień bagatelnych ustawodawca wprowadził dla zamawiającego obowiązek stosowania przepisów dotyczących ujmowania tych zamówień w rocznych sprawozdaniach oraz nowy obowiązek polegający na zamieszczaniu ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Od drugiego obowiązku istnieje wyjątek w postaci możliwości odstąpienia od zamieszczania ogłoszenia „w uzasadnionym przypadku”. Na ten moment brak jednak jednoznacznego stanowiska, w jaki sposób należy rozumieć określenie „uzasadnione przypadki”, i kiedy możemy powiedzieć, że mamy z nimi do czynienia.

 

Jednocześnie wskazać należy, że zamówienia do kwoty 50 000 zł to również zamówienia bagatelne, jednak wobec nich nie mają zastosowania obowiązki zamawiającego wskazane powyżej. Ustawodawca w stosunku do nich pozostawił zamawiającemu większą swobodę w określeniu procedury związanej z ich udzielaniem.

 

Wprowadzone zmiany z pewnością wiążą się z nowymi obowiązkami dla zamawiających, w szczególności w zakresie stworzenia nowego regulaminu udzielania zamówień bagatelnych oraz wywiązywaniem się z obowiązku związanego z publikacją ogłoszeń o zamówieniu bagatelnym w BZP.

 

Z kolei dla potencjalnych wykonawców wprowadzenie nowych obowiązków stanowi niemałe ułatwienie i usprawnienie, ponieważ od stycznia 2021 r. ogłoszenia o zamówieniach bagatelnych znajdą oni, oprócz stron internetowych zamawiających, również w BZP.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską – magdalena.romanowska@keller.pl.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^