Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednoosobowego przedsiębiorcę wpisanego do CEIDG

W związku z pogłębiającym się kryzysem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 wielu przedsiębiorców zostało narażonych na próbę czasu w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Niektórzy z nich mogą zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej.

 

 

Kto może tego dokonać

 

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, zawieszenia działalności gospodarczej może dokonać:

 

 • przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
 • przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu;
  • W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form;
 • przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach.

 

Sposób zawieszenia

 

Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, który może zostać złożony w urzędzie miasta, urzędzie gminy lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Wniosek o zawieszenie można również złożyć online przez stronę biznes.gov.pl, albo przez stronę CEIDG (poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1), podpisując go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisem kwalifikowanym. Wniosek można złożyć osobiście lub przy pomocy pełnomocnika zgłoszonego w CEIDG. Wniosek można również przesłać pocztą. Szczegółowe wskazówki dotyczące złożenia wniosku znajdują się na rządowych stronach poradnika dla przedsiębiorców.

 

 

Skutki

 

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG, okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia wskazanego w tym wniosku albo we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej albo do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

 

Zawieszenie działalności gospodarczej może się okazać dla przedsiębiorcy korzystne przede wszystkim dlatego, że od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi opłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego. Dodatkowo nie musi składać pliku JPK_V7. W czasie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy mieć jednak na uwadze, że po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne ubezpieczony traci prawo do świadczeń zdrowotnych – warto zatem skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny.

 

Co istotne, należy mieć także na względzie, że okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

 

 

Dozwolone działania przedsiębiorcy w okresie zawieszenia

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Z kolei, jeżeli chodzi o uprawnienia przedsiębiorcy w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej to:

 

 • może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;
 • może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może (a nawet powinien) wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;
 • może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1629).

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Magdaleną Romanowską magdalena.romanowska@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^