Zmiana terminów przedawnienia już wkrótce

W dniu 11 maja 2018 roku Senat przyjął bez poprawek nowelizację kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego dotyczącą skrócenia okresu przedawnienia. Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

 

Nowelizacja obejmuje zmianę art. 118 Kodeksu Cywilnego, polegającą na wprowadzeniu krótszego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń – 6 lat – przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia wynosi trzy lata.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do nowelizacji, za skróceniem ogólnego terminu przedawnienia roszczeń przemawia przede wszystkim potrzeba zmobilizowania stron stosunków prawnych do szybszego kształtowania stanów faktycznych w sposób zgodny ze stanem prawnym. Skrócenie ogólnego terminu przedawniania ma także służyć także stabilności i pewności stosunków społecznych, co jest podstawowym celem instytucji przedawnienia.

 

W nowelizowanym przepisie art. 118 k.c. przewidziano także odmienny niż dotychczas sposób liczenia upływu terminu przedawnienia. Bieg terminu przedawnienia kończy się z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, przy czym reguła ta nie będzie dotyczyć terminów przedawnienia krótszych niż dwa lata.

 

Zmianie ulegnie również art. 125 § 1 k.c. Nowelizacja przewiduje, że roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawniało się będzie z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości podlegałoby przedawnieniu trzyletniemu.

 

Nowelizacja planuje wprowadzenie odrębnych reguł dotyczących przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom, o czym szerzej piszemy w odrębnym artykule.

 

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk–Kaczmarek – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^