Zmiany Kodeksu pracy w zakresie wydawania świadectwa pracy

7 września 2019 r. weszły w życie kolejne istotne zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one obowiązku pracodawcy polegającego na konieczności wydania pracownikowi świadectwa pracy po ustaniu łączącego ich stosunku pracy oraz uprawnień pracownika wynikających z tego obowiązku. Z uwagi na charakter zmian powinni się z nimi zapoznać zarówno pracodawcy, jak i sami pracownicy.

 

Zgodnie z art. 97 k.p., pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Dotychczas ustawa przewidywała niedoprecyzowany termin na zrealizowanie przedmiotowego obowiązku. Pracodawca bowiem miał wydać pracownikowi świadectwo pracy niezwłocznie. Od 7 września 2019 r. świadectwo pracy winno być wydawane pracownikowi w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy.

 

Nowe brzmienie art. 97 § 1 k.p. przewiduje również, iż w przypadku gdy z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w ww. nowym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu tj. w ciągu 7 dni po dniu ustania stosunku pracy, przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Zmiana w przepisach dotyczących świadectwa pracy wydłuża również termin na wystąpienie przez pracownika z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Zgodnie z dotychczas obowiązującym art. 97 § 2k.p., pracownik mógł w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa, a w razie nieuwzględnienia wniosku przysługiwało mu, w ciągu 7 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa, prawo do wystąpienia z żądaniem jego sprostowania przez sąd pracy. Obowiązująca od 7 września 2019 r. zmiana w tym zakresie wydłuża ww. termin z siedmiu do czternastu dni.

 

Ponadto, ustawodawca przewidział pewne novum, zgodnie z którym pracownik nabędzie prawo do wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy w przypadku jego niewydania.

 

Art. 971 k.p. zakłada także sytuację, w której pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe. W takim stanie faktycznym pracownikowi będzie przysługiwało prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowskąhanna.kalinowska@keller.pl, tel. +48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^