Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące danych osobowych – część I

4 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, porządkujące polski system prawny pod kątem przepisów RODO. Swoim zakresem przedmiotowym objęły ponad 160 aktów prawnych, w tym również przepisy Kodeks pracy.

 

Nowelizacji uległ m.in. art. 221 Kodeksu pracy, stanowiący o zakresie danych osobowych udostępnianych potencjalnemu pracodawcy przez osoby ubiegające się o zatrudnienie oraz danych udostępnianych przez osoby już zatrudnione.

 

Od 4 maja 2019 r., w katalogu udostępnianych danych, należących do osób jeszcze niezatrudnionych nie znajdziemy już imion rodziców, a także informacji o miejscu zamieszkania (adresie do korespondencji).

 

Obecnie przyszły pracodawca będzie żądał, aby osoba, która ubiega się o zatrudnienie przedstawiła mu informacje obejmujące:

 

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę urodzenia,
  • dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
  • wykształcenie,
  • kwalifikacje zawodowe,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w konsekwencji wprowadzonych zmian, potencjalny pracodawca ma możliwość żądania informacji dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jedynie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.

 

Zweryfikowany został także katalog danych, których pracodawca obligatoryjnie żąda od osób posiadających już status pracownika. Należą do nich informacje o adresie zamieszkania oraz numerze PESEL. Z uwagi na zasadę minimalizacji, tylko w przypadku braku tego drugiego, pracodawca żąda podania numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo, pracodawca ma obowiązek żądać innych danych, w tym także danych osobowych dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Jeżeli zaś chodzi o wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia – pracodawca żąda przedstawienia informacji w tym zakresie, jeżeli istniała podstawa do ich żądania już na etapie ubiegania się o zatrudnienie.

 

Ponadto, jeżeli pracownik nie zgłosił wniosku o pobieranie wynagrodzenia do rąk własnych, wówczas pracodawca, obok wymienionych powyżej danych, żąda także udostępnienia mu numeru rachunku bankowego, na który dokonywane będą przelewy kwot z tytułu wynagrodzenia za pracę.

 

Wyżej opisane zmiany są istotne również z innego punktu widzenia – dzięki nim pracodawca w końcu może powołać się na podstawę prawną w postaci art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ponieważ nowe przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek prawny przetwarzania danych. Dotychczasowe przepisy przyznawały pracodawcy jedynie takie uprawnienie, przez co konieczne było znalezienie innej podstawy prawnej ich przetwarzania. Ponadto, wyżej wymienione kategorie danych nie stanowią zamkniętego katalogu informacji, których pracodawca ma obowiązek żądać. Ustawodawca przewidział sytuację szczególną, zezwalającą na rozszerzenie wspomnianego katalogu również o inne, niewymienione w ustawie dane, jeżeli jest to niezbędne do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Hanną Kalinowską – adwokat@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

^