Zwolnienie z ZUS prawie dla wszystkich małych i mikroprzedsiębiorców

W dniu 17.04.2020 r. weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza 2.0), którą znowelizowany został m.in. art. 13zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r.

 

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, przedsiębiorca zgłoszony jako płatnik składek:

 

  1. przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  2. w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  3. w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zwolniony jest z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS:

 

  • w całości – jeśli zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
  • w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych.

Pomimo zapowiadanej w tym zakresie nowelizacji, płatnik składek będący osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, który prowadził działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (przed Tarczą 2.0.: przed 1 lutego 2020 r.), ze zwolnienia skorzysta wyłącznie jeśli przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Ustawa nie uzależnia natomiast zwolnienia z ZUS od wykazania spadków obrotów w następstwie COVID-19.

 

Do art. 31zr, zgodnie z którym informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne osób prowadzących pozarolniczą działalność […], zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona, Tarczą 2.0. dodano, że w przypadku złożenia przez płatnika składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, deklaracji rozliczeniowej korygującej lub imiennych raportów miesięcznych korygujących za miesiąc, za który nastąpiło zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje korekty danych wyłącznie na kontach ubezpieczonych, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Na mocy znowelizowanego art. 31zx przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Ponadto, zgodnie z art. 113 Tarczy 2.0. opłacone za marzec należności z tytułu składek – w przypadku skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek – podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Agnieszką Kwiatkowskąagnieszka.kwiatkowska@keller.pl, tel. + 48 71 781 84 70.

 

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

^