Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

Zapraszamy do zapoznania się z nowym Newsletterem KPG, w którym m.in. omawiamy wybrane zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), a także przypominamy o obowiązkach związanych z zatwierdzaniem sprawozdań finansowych.

Ewa Wójtowicz

Wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – ugody zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych.

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie – w swej zasadniczej części – ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa ta wprowadza szereg zmian w wielu różnych aktach prawnych i zawiera między innymi przepisy, które mogą mieć istotne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych oraz ich kontrahentów.

Ustawa wprowadza bowiem zmiany między innymi do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dotyczące dopuszczalności zawarcia ugody przez podmioty objęte regulacją tych ustaw, w tym między innymi jednostki samorządu terytorialnego.

W ustawie o finansach publicznych dodany został art. 54a, zgodnie z którym dopuszczalne jest zawarcie przez jednostkę sektora finansów publicznych ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postepowania sądowego albo arbitrażowego. Ocena skutków ugody będzie zgodnie z nowymi przepisami następować w formie pisemnej, z uwzględnieniem okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

W ścisłym związku z powyższym uregulowaniem dopuszczalności zawarcia ugody pozostają zmiany wprowadzane w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dodane do tej ustawy przepisy stanowią, że nie będzie stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

  • wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 5 ust. 4 ustawy);
  • dokonanie wydatku ze środków publicznych na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 11 ust. 2 ustawy);
  • zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa (art. 15 ust. 2 ustawy).

Wprowadzone regulacje prawne powinny przyczynić się do szerszego korzystania przez jednostki sektora finansów publicznych z możliwości, jakie daje zakończenie sporu w drodze ugody, co niejednokrotnie jest rozwiązaniem korzystnym dla obu skonfliktowanych stron.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt ze Ewą Wójtowicz – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. + 48 71 781 84 70.

Krystian Medyński

Wejście w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności – więcej spraw objętych postępowaniem uproszczonym.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933), która nowelizuje w tym zakresie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Jedną ze zmian jest podwyższenie progu wartości przedmiotu sporu dla spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym z 10 000 zł do 20 000 zł – art. 505 (1) § 1 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Sprawy rozpoznawane w postępowaniu uproszczonym obejmują katalog zbudowany w oparciu o kryterium przedmiotowe – charakter i źródło roszczenia, będącego przedmiotem sporu, oraz – wartość przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu limitująca rozpoznanie sprawy w postępowaniu uproszonym powinna odpowiadać realiom obrotu gospodarczego. Cyklicznie pojawia się więc potrzeba aktualizacji przedmiotowego progu. Początkowo próg ten wynosił 5000 zł, następnie 10 000 zł, a aktualnie wynosić będzie 20 000 zł.

Podniesienie górnego progu wartości przedmiotu sporu w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym uwzględnia obecne realia obrotu gospodarczego. Celem zmiany ma być także poprawa dostępu do skutecznego i korzystnego pod względem kosztów sądowego środka ochrony prawnej w przypadku sporów wynikających z umów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Krystianem Medyńskim – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. + 48 71 781 84 70.

Katarzyna Musiałek

Sprawozdania finansowe - istotne terminy.

Wraz ze zbliżającym się końcem czerwca zagadnienia związane ze sprawozdaniami finansowymi ponownie stały się aktualne. Z tego względu poniżej przybliżamy terminy i obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Poprzez dzień bilansowy rozumie się dzień na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, natomiast księgi rachunkowe zamyka się każdorazowo na dzień kończący rok obrotowy. Zatem jeżeli rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu wówczas kończy się 31 grudnia i sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone najpóźniej do 31 marca. Jak wynika z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zakładając jak powyżej, że rok obrotowy zakończył się 31 grudnia poprzedniego roku, to sprawozdanie finansowe powinno być zatwierdzone do 30 czerwca bieżącego roku. Artykuł 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości wskazuje, iż przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe jednostek, o których mowa w art. 64 cytowanej ustawy, podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wymaga uchwały wspólników. Zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 - także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W celu złożenia sprawozdania w KRS konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza KRS Z30 oraz uiszczenie opłaty w kwocie 140 zł za wpis wzmianki o złożeniu sprawozdania finansowego w KRS i ogłoszenie w MSiG.

Jak wynika z art. 70a ustawy o rachunkowości kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Należy zatem również wypełnić formularz KRS Z30 – znajduje się w nim rubryka C3 – informacja o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, w której należy podać okres jakiego brak obowiązku dotyczy. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Musiałek - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. + 48 71 781 84 70.

Paulina Tomaszczuk

Sąd Najwyższy pochyli się nad zagadnieniem nabycia nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz tylko jednego z małżonków.

W dniu 31 maja 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne dotyczące możliwości samodzielnego nabycia nieruchomości przez zasiedzenie przez jednego z małżonków. Spawie nadano sygnaturę III CZP 49/17.

Sąd Najwyższy udzieli odpowiedzi na następujące zapytanie: „Czy sąd jest związany żądaniem stwierdzenia zasiedzenia na rzecz tylko jednego z małżonków, w sytuacji gdy oboje małżonkowie byli posiadaczami nieruchomości i okres ewentualnego zasiedzenia upłynąłby w czasie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej?”.

Zagadnienie to powstało w następujących okolicznościach faktycznych. Wnioskodawczyni - wdowa - wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie, że nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości. W żądaniu wnioskodawczyni nie wskazała zmarłego męża, który w dacie upływu okresu zasiedzenia posiadał nieruchomość razem z nią na zasadzie wspólności ustawowej.

Sąd pierwszej instancji wskazał, że do nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia doszło w czasie, kiedy żył jeszcze mąż wnioskodawczyni, który razem z małżonką był posiadaczem samoistnym przedmiotowej nieruchomości i dlatego też brak było podstaw do stwierdzenia zasiedzenia wyłącznie na rzecz wnioskodawczyni.

Sąd drugiej instancji powziął jednak co do tego wątpliwości i wystąpił z opisanym powyżej zagadnieniem prawnym do Sądu Najwyższego.

Orzeczenie Sądu Najwyższego wyjaśni zatem wątpliwości, czy wdowa bądź wdowiec mogą samodzielnie w drodze zasiedzenie nabyć nieruchomość, którą władali wspólnie ze zmarłym małżonkiem.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Pauliną Tomaszczuk – Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. + 48 71 781 84 70.

Powyższe materiały mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z Kancelarią.