Zaufanie Klientów

rzetelność i fachowość

Specjalizacje

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych w takich dziedzinach jak: pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, nowoczesne technologie, rynek nieruchomości, transport drogowy, turystyka, przemysł ciężki, maszynowy, metalowy, produkcja, budownictwo, działalność deweloperska, sieci handlowe.

Naszymi Klientami są zarówno polskie podmioty działające w kraju i za granicą, jak i podmioty zagraniczne działające w Polsce. Stawiamy sobie za cel zrozumienie specyfiki działalności gospodarczej naszych Klientów i szczególnych wymogów każdej branży, co pozwala na indywidualne podejście do Klienta i odpowiednią reakcję na jego oczekiwania.

Atutem Kancelarii jest znajomość specyfiki polskiej gospodarki, wynikająca z długiego doświadczenia w obsłudze przedsiębiorców. Skutecznie pomagamy inwestorom w pokonywaniu trudności pojawiających się w kontaktach z polskimi władzami, w tym urzędami i sądami na terenie całego kraju.


Obsługa korporacyjna

Prowadzimy stałą i kompleksową obsługę prawną podmiotów krajowych i zagranicznych, począwszy od pomocy przy ich utworzeniu i rejestracji, poprzez bieżącą obsługę korporacyjną oraz wszelkie etapy restrukturyzacji, przekształceń, podziałów i łączenia z innymi podmiotami. Czynności te obejmują między innymi tworzenie regulaminów pracy zarządu, rad nadzorczych, przygotowywanie zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń akcjonariuszy, projektów uchwał wspólników/akcjonariuszy, reprezentację na zgromadzeniach wspólników/walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwala na zapewnienie wszechstronnej analizy prawnej każdego przedsięwzięcia oraz optymalizację prawną i podatkową pod kątem zabezpieczenia interesów Klienta i minimalizacji ryzyka kontraktowego.


Prawo gospodarcze

Naszym Klientom doradzamy na wszystkich etapach i na każdym polu ich aktywności gospodarczej, począwszy od wyboru najbardziej korzystnej formy prowadzenia działalności, poprzez dalsze aspekty obecności na rynku. Zajmujemy się przygotowywaniem umów w obrocie gospodarczym, a także negocjowaniem ich treści w imieniu i na rzecz naszych Klientów.

Doradztwo Kancelarii obejmuje kwestie związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek, nabywaniem udziałów lub akcji, zmianami umów bądź statutów spółek, dopłatami wspólników, konsolidacjami. Kancelaria wykonuje również wszelkie czynności związane z rejestracją i zmianą danych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Rynek nieruchomości

Prowadzimy pełną obsługę prawną związaną z inwestycjami i obrotem nieruchomościami. Przeprowadzamy analizę stanu prawnego nieruchomości, zajmujemy się także negocjowaniem, przygotowywaniem i opiniowaniem umów dotyczących zbywania, nabywania i wynajmowania nieruchomości. W braku uregulowanej sytuacji prawnej określonych nieruchomości reprezentujemy Klientów w postępowaniach spadkowych, a także w postępowaniach o zasiedzenie i o zniesienie współwłasności. Stale współpracujemy z kancelarią notarialną, co pozwala nam na skrócenie okresu oczekiwania na akt notarialny i szybkie załatwienie formalności.

Mając na uwadze wysokie koszty i duże ryzyko związane z obrotem nieruchomości dajemy naszym Klientom gwarancję usług na najwyższym poziomie. Dzięki dużemu doświadczeniu w tej dziedzinie staramy się w jak najwyższym stopniu zminimalizować ryzyko transakcyjne.


IT i Nowe Technologie

Kancelaria KPG od wielu lat bierze aktywny udział w rozwoju sektora nowych technologii w Polsce, uczestnicząc przy realizacji wielu projektów komercyjnych i naukowych z tego zakresu. Nasza działalność obejmuje bieżącą obsługę firm informatycznych oraz doradztwo przy realizacji i wdrożeniu projektów informatycznych.

Doradzaliśmy m.in. w zakresie:

 • tworzenia i funkcjonowania handlowych i usługowych platform internetowych,
 • przygotowania umów o stworzenie, wdrożenie i obsługę programów komputerowych,
 • sporządzania umów licencyjnych i przenoszących prawa majątkowe do oprogramowania,
 • sporządzania umów o stworzenie i utrzymywanie serwisów WWW,
 • korzystania z oprogramowania.

Kancelaria dysponuje szczególnie dużym doświadczeniem w zakresie ustalania i negocjowania umów na stworzenie i wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych. Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie audytu, opracowywania i opiniowania umów licencyjnych oraz pośrednictwa, sublicencji i obrotu. W szczególności specjalizujemy się w tworzeniu rozwiązań nietypowych, dedykowanych dla konkretnych potrzeb naszych Klientów.


Zamówienia Publiczne

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze sektora publicznego, m.in. szkół wyższych oraz podmiotów gospodarczych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Usługi Kancelarii obejmują m.in. opiniowanie czynności prawnych w zakresie prawa zamówień publicznych, a także obsługę i organizację postępowań przetargowych.


Spory sądowe

Jesteśmy Kancelarią o dużym doświadczeniu procesowym. Naszych Klientów reprezentujemy w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy także w sprawach karnych, w szczególności w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Reprezentujemy Klientów we wszystkich rodzajach postępowań i na wszystkich etapach, poczynając od przygotowania i prowadzenia sprawy, w tym zbierania dowodów i wnoszenia pism procesowych, poprzez negocjacje ugodowe i udział w postępowaniu, a skończywszy na egzekucji orzeczeń.


Rynek finansowy i ubezpieczeniowy

Doradzamy przedsiębiorcom działającym na rynku finansowym, w tym zajmującym się rynkiem ubezpieczeń oraz rynkiem kapitałowym. Prowadzimy doradztwo dla podmiotów zajmujących się sprzedażą ubezpieczeń na życie oraz czynnościami z zakresu zarządzania wierzytelnościami.


Reprywatyzacja

Kancelaria posiada duże doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych dotyczących zwrotu majątków wywłaszczonych w okresie PRL. Prowadzi również liczne sprawy o odszkodowania za tzw. „mienie zabużańskie”. Dla naszych Klientów przygotowujemy analizę prawną i faktyczną sytuacji znacjonalizowanych majątków. Prowadzimy postępowania przed organami administracyjnymi i sądami mające na celu, w zależności od stanu prawnego danej nieruchomości, odzyskanie majątku w naturze bądź uzyskanie odszkodowania.


Prawo pracy

Nasza działalność w ramach prawa pracy polega w głównej mierze na pomocy pracodawcom w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosunkami pracy. Zajmujemy się również kompleksowo problemami związanymi z zatrudnianiem cudzoziemców. Sporządzamy wszystkie dokumenty związane z prawem pracy, w tym umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy, dokumenty związane z rozwiązywaniem zawartych umów o pracę.


Prawo cywilne i rodzinne

Do grona naszych Klientów należą nie tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą, ale również osoby prywatne. Doradzamy im w ramach różnorodnych dziedzin prawa cywilnego, w zależności od indywidualnych potrzeb, starając się pomóc w rozwiązywaniu ich codziennych problemów. Opracowujemy wszystkie rodzaje umów, pomagamy w interpretacji i rozwiązywaniu umów, dochodzeniu roszczeń z umów, doradzamy i występujemy przed sądami wszystkich instancji. Pomagamy w ustanowieniu hipoteki i innych zabezpieczeń, dochodzeniu długów, dokonywaniu zgłoszeń do sądów wieczystoksięgowych. Zajmujemy się także szeroko pojętym prawem rodzinnym, w tym sprawami o rozwód, separację, alimenty, ustalenie ojcostwa i wydanie dziecka.


Prawa na dobrach niematerialnych

Kancelaria posiada bogate doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę w zakresie zagadnień autorskoprawnych. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • prawo autorskie i prawa pokrewne,
 • prawo własności przemysłowej,
 • prawo baz danych.

Na zlecenie naszych Klientów opiniujemy i doradzamy w zakresie:

 • naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych,
 • dozwolonego użytku osobistego i publicznego,
 • umów związanych z wykorzystaniem utworów, w tym programów komputerowych,
 • umów w zakresie projektowania i realizacji projektów architektonicznych.

Ochrona danych osobowych

Zdając sobie sprawę z doniosłości kwestii związanych z ochroną danych osobowych Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w tym zakresie. U naszych Klientów wdrażamy politykę ochrony danych osobowych zapewniając zgodność ich funkcjonowania w tym zakresie z obowiązującymi skomplikowanymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wskazujemy zasady, jakie należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym prawa i obowiązki organów, instytucji i osób prowadzących zbiory danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

Przeprowadzamy audyty zgodności działania poszczególnych podmiotów z ustawą o ochronie danych osobowych, a także przygotowujemy ekspertyzy związane z udostępnianiem informacji publicznej, nadzorem prawnym w zakresie zgodności z przepisami o tajemnicach zawodowych przy realizacji integracji baz danych. Kancelaria zapewnia również reprezentację przed regulatorami, w tym także w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.